REGULAMENTE

Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”


[Eliberarea unui permis]     [Regulamentul serviciilor pentru public]   [Din legea bibliotecilor]

 ELIBERAREA UNUI PERMIS DE UTILIZATOR AL SERVICIILOR BIBLIOTECII [Top]
    Acte necesare pentru:

  • eliberarea unui permis de utilizator al serviciilor bibliotecii la sălile de lectură:
    - carte de identitate (sau a părintelui/tutorelui);
  • eliberarea unui permis de utilizator al serviciilor bibliotecii la secţiile de împrumut la domiciliu:
    - carte de identitate (sau a părintelui/tutorelui);
    - adeverinţă de salariat (sau de la părinte/tutore).

 REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC [Top]

ART.1. GENERALITĂŢI

(1) accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman se face în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi la drepturile conexe;

(2) pot beneficia de serviciile bibliotecii cetăţenii români si straini care au domiciliul stabil în municipiul Craiova; cetăţenii români şi/sau străinicare nu au domiciliul stabil în municipiul Craiova pot consulta documentele bibliotecii doar la sala de lectură;

(3) utilizarea serviciilor şi a bunurilor bibliotecii este în principiu gratuită. Pentru serviciile speciale precum şi pentru permisele eliberate în urma pierderii, pentru amenzi şi despăgubiri, pentru documentele pierdute, deteriorate sau distruse şi pentru penalizările de întârziere se plăteşte un cuantum conform tarifelor stabilite anual de conducerea bibliotecii.

ART.2 ORARUL

(1) Programul pentru public al bibliotecii:

(1.1) sediul central:

Luni – Vineri : 0830 – 1845 (oct. – mar.); 0830 – 1945 (apr. – sep.)

Sâmbătă, Duminica : inchis

(1.2) filiale:

Luni , Miercuri, Vineri: – 1000 – 1800;

Marţi , Joi – 0800 – 1600

Sâmbătă, Duminică: închis;

(2) eventualele derogări ale programului la sediul central precum şi orarul filialelor vor fi anunţate prin canalele de comunicare uzuale: afiş, situl bibliotecii, mass-media.

ART.3 SERVICII

Biblioteca judeţeană Alexandru şi Aristia Aman, bibliotecă publică de stat, cu profil enciclopedic, asigură următoarele servicii pentru public:

(1) Servicii prestate gratuit:

(1.1) împrumutul la domiciliu de documente de bibliotecă prin secţiile de împrumut la domiciliu de la sediul bibliotecii, filiale.

(1.2) studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură amenajate în acest scop.

(1.3) cercetarea şi studierea manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite colecţii speciale-bibliofilie(carte veche românească tipărită până la 1830, carte românească tipărită între 1831-1865, carte străină tipărită până la 1750, manuscrise şi scrisori autografe, gravure şi hărţi vechi) sau fond tradiţional (carte tipărită între 1850-1949), sălile de lecturădestinate acestui scop;

(1.4) audierea şi vizionarea individuală a casetelor video sau audio, CD-ROM-uri audio sau digitale în sala amenajată în acest scop;

(1.5) accesul la colecţiile altor biblioteci prin împrumutul interbibliotecar şi acces on-line prin intermediul reţelei globale de informare;

(1.6) asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem automatizat;

(1.7) consultaţii bibliologice şi de tehnică a muncii intelectuale la cererea utilizatorilor sau a instituţiilor;

(1.8) informare şi documentare bibliografică pe baza colecţiilor proprii sau ale altor biblioteci utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în colecţiile bibliotecii, respectiv acces on-line la resursele disponibile din reţeaua informatică naţională şi după caz, internaţională;

(1.9) referinţe tradiţionale şi electronice;

(1.10) informaţii factologice si bibliografice de interes local înregistrate în baze de date proprii sau în alte baze de date;

(1.11) activităţi de animaţie: lansări de carte, reuniuni culturale, simpozioane şi colocvii, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii, concursuri, vernisaje de expoziţii, etc.

(2) Servicii prestate contra cost:

(2.1) efectuarea de copii după documentele existente în colecţiile bibliotecii, permise de prevederile legii dreptului de autor. Copierea informaţiei digitale se poate face numai pe suport furnizat de bibliotecă;

(2.2) cercetări bibliografice şi documentare speciale, la cerere, care necesită un volum mare de muncă şi care rămân în proprietatea solicitantului;

(2.3) eliberarea de extrase integrale sau parţiale ale unor anunţuri şi articole apărute în publicaţiile din colecţiile bibliotecii;

(2.4) recondiţionarea şi legarea de publicaţii;

ART.4 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE UTILIZATORILOR

(1) Înscrierea utilizatorilor.

(1.1) folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza „contractului de utilizare“ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă care are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu. Semnarea „contractului de utilizare“ constituie actul juridic, prin care cititorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă şi respectarea prezentului Regulament;

(1.2) în baza încheierii „contractului de utilizare“ se eliberează „permisul de intrare“ care asigură accesul la serviciile bibliotecii;

(1.3) obţinerea „permisului de intrare“ se face pe baza actelor de identitate (buletin, carte de identitate (nu provizorie) pentru cetăţenii români – sau paşaport – pentru cetăţenii străini);

(1.4.) persoanele sub 18 ani pot fi înscrise de către unul din părinţi/tutore pe baza actelor mentionate in articolul (9.) sau pe baza certificatului de naştere pentru minorii sub 14 ani la care se adaugă buletinul/cartea de identitate a părintelui/tutorelui;

(1.5.) la înscriere vor fi solicitate numai acele date personale prevăzute în fişa de înscriere şi «contractul de împrumut». Bibliotecarilor le revine obligativitatea de a păstra confidenţialitatea datelor conf. Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

(1.6.) „permisul de intrare“ este personal, netransmisibil şi individualizat printr-un cod numeric, unic pentru fiecare utilizator;

(1.7.) „permisul de intrare “ este valabil cinci ani de la data (anul) înscrierii;

(1.8.) în cazul pierderii, deteriorării sau furtului permisului, răspunderea va reveni titularului,care nu va mai beneficia de serviciile bibliotecii decât după procurarea unui nou permis, a cărui contravaloare o va suporta. Permisul trebuie declarat pierdut, furat sau deteriorat în termen de 48 de ore de la data incidentului şi se anulează. Neanunţarea pierderii permisului în acest termen, exonerează biblioteca de răspunderea pentru eventualele tranzacţii efectuate de alte persoane decât titularul;

(1.9.) la schimbarea datelor survenită în urma eliberării unei noi cărţi de identitate, utilizatorul este obligat să comunice modificările în termen de 10 zile;

(1.10) semnarea „fişei contract“ la înscriere de către utilizator şi înregistrarea împrumuturilor în prezenţa acestuia, în sistemul de evidenţă informatizat, pe baza codurilor de pe permisul de intrare, constituie actul juridic prin care acesta confirmă efectuarea serviciului de împrumut, precum şi obligativitatea acceptării responsabilităţilor ce-i revin, conform prezentului regulament.

(2) Împrumutul:

(2.1) pot beneficia de serviciul de împrumut la domiciliu după cum urmează:

(2.2) cetăţenii cu domiciliul stabil în Craiova;

(2.3) cetăţenii străini şi romani din afara judeţului care studiază în învăţământul general, liceal, universitar şi postuniversitar din municipiul Dolj, cu aprobare scrisă a directorului bibliotecii;

(2.4) împrumutul la domiciliu se poate face numai de titularul „Permisului de intrare“. Pentru membrii aceleiaşi familii, împrumutul se poate face de către unul dintre aceştia, împuternicit în scris în „Fişa contract de împrumut“ de către titulari;

(2.5) utilizatorul titular răspunde de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului de către împuternicit;

(2.6) la cererea bibliotecarului, utilizatorul este obligat să prezinte alături de „Permisul de intrare“ şi actul de identitate;

(2.7) fiecare cititor poate împrumuta la domiciliu pînă la 4 (patru) documente, din secţiile de împrumut la domiciliu de la sediul bibliotecii, filialele şi punctele de împrumut.

(2.8) numărul şi perioada de împrumut la domiciliu pentru o tranzacţie sunt variabile în cazul altor tipuri de documente ( de exemplu: periodice şi documente multimedia: casete audio, video, CD-uri, CD-Rom-uri, DVD-uri) în funcţie de valoarea materială şi de frecvenţa solicitării de către utilizatori;

(2.9) la cerere se fac rezervări (reţineri) de documente, care se păstrează 5 zile de la data înştiinţării. Sunt acceptate şi rezervări prin telefon, e-mail sau YMessenger;

(2.10) în vederea elaborării unor lucrări care necesită o consultare bibliografică mai amplă, se vor împrumuta până la 8 documente de bibliotecă în baza aprobării unei cereri adresate conducerii de către utilizator. Cererea va conţine obligatoriu tema lucrării şi scopul realizării acesteia;

(2.11) termenul maxim de împrumut este de 14 de zile pentru fiecare document de bibliotecă;

(2.12) termenul de restituire se poate prelungi o singură dată, la cerere, înainte de expirare, cu un termen egal ca durata;

(2.13) restanţierii vor putea prelungi termenul de împrumut doar cu aprobarea şefului de serviciu sau a directorului instituţiei;

(2.14) împrumuturile efectuate în condiţiile art. (23), nu beneficiază de prelungirea termenului de restituire, decât pentru maxim două documente de bibliotecă pentru un termen redus la jumatate din cel iniţial;

(2.15) pentru documentele cu frecvenţă mare de circulaţie termenul se poate reduce la minimum 10 zile fără drept de prelungire;

(2.16) pentru obţinerea documentului de biblioteca în vederea consultării pe loc, utilizatorul completează un buletin de cerere pentru fiecare titlu solicitat; se pot onora maximum 3(trei) solicitari de titluri (volume) o dată,cu posibilitatea consultării altor titluri după restituirea primelor 3(trei). La predarea documentului de bibliotecă de către bibliotecar, cititorul va semna de primire pe buletinul de cerere;

(2.17) discurile, casetele audio, casetele video şi DVD-urile de la Secţia Multimedia se studiază şi se vizionează în sala special amenajată, pe baza completării buletinului de cerere respectând prevederileLegii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare; se poate consulta un titlu pe zi, iar în cazul CD-ROM-urilor multimedia, maxim o oră pe zi;

(2.18) CD-ROM-urile se consultă doar în formatul ROM, cu excepţia celor instalate în sistem, în cadrul Secţiei de referinţe electronice şi Internet şi Multimedia;

(2.19) documentele de bibliotecă solicitate în vederea consultării pe loc se vor utiliza numai în secţiile care le gestioanează;este total interzisă scoaterea acestora din incinta bibliotecii.

(2.20) pentru periodicele format mare, solicitate în număr mai mare de 4 vol. pe tură, cererea de lectură se va depune cu cel puţin o zi înainte;

(2.21) ultimul buletin de cerere pentru volume şi ziare se acceptă de către personalul sălilor de lectură/multimedia/referinţe cu 30 de minute înainte de terminarea programului cu publicul;

(2.22) pentru protejarea unor categorii de documente, în conformitate cu prevederile Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, se dispun măsuri speciale de consultare după cum urmează:

(2.22.1). documentele de bibliotecă din fondul tradiţional se pot consulta numai în sălile de lectură special amenajate apartinând Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman;

(2.22.2) utilizatorii nu pot fotocopia cu aparate analogice sau digitale proprii documentele care fac parte din fondul tradiţional, decât cu aprobarea conducerii;

(2.22.3) dacă pentru documentele din fondul tradiţional există reeditări, se recomandă consultarea acestora din urmă. Excepţie fac cererile de documentare în vederea redactării de lucrări ştiinţifice, menţionate pe verso-ul buletinelor de cerere;

(2.22.4) documentele din fondul „depozit legal“ constituie “fond intangibil” şi pot fi consultate doar la sala de lectură a Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman;

(3) Comportamentul utilizatorului:

(3.1) accesul în sălile de lectură, referinţe, audiere sau vizionare este admis numai în baza permisului de intrare şi a actului de identitate;

(3.2) utilizatorul este obligat să verifice la primire, starea fizică a documentelor de bibliotecă,semnalând defecţiunile; la restituire, bibliotecarul va verifica fiecare document pentru stabilirea eventualelor deteriorări. Utilizatorul va restitui documentul de bibliotecă împrumutat în starea în care l-a primit. In caz contrar, va raspunde material pentru prejudiciul cauzat;

(3.3) utilizatorii nu pot să-şi părăsească locurile din sălile de lectură pe o perioadă mai mare de o oră fară a anunţa pe custodele de sală; în caz contrar, bibliotecarii au dreptul de a repartiza locurile respective altor utilizatori;

(3.4) utilizatorii îşi pot consulta mesajele e-mail sau pot efectua activităţi de fotocopiere, procesare de text, tipărire la imprimantă, copiere de date pe dischete şi compact-discuri, scanare imagini. Tipărirea informaţiilor este permisă numai cu acordul custodelui;

(3.5) se interzice accesarea de situri internet cu caracter pornografic, ofensator sau defăimător;

(3.6) se interzice introducerea materialelor de propagandă sau materiale inflamabile şi pirotehnice. Afişele se pot lipi doar cu aprobarea conducerii;

(3.7) accesul în sălile de împrumut, lectură şi audiţii, cu mape, sacoşe, serviete, paltoane, pardesie etc. este interzis. Acestea vor fi depuse obligatoriu în spaţiile special amenajate;

(3.8) utilizatorul trebuie să permită bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din zonele de acces public, pentru a se depista eventualele sustrageri de documente de bibliotecă;

(3.9) utilizatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată care să permită activitatea de lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă; se interzice utilizarea telefonului mobil în incinta sălilor de lectură. Consumul de alimente, băuturi, şi fumatul sunt permise numai în locurile prevăzute cu aceasta destinaţie;

(3.10) utilizatorii au obligaţia sa aiba o tinută decentă,curată, acceptabilă olfactiv in asa fel incat sa nu fie deranjabilă pentru cei din jur.În caz contrar accesul lor în incintata instituţiei va fi interzis;

(3.11) instituţia este monitorizată video şi dispune de sistem antifurt;

(3.12) se interzice accesul cu animale în incinta bibliotecii;

(3.13) dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăveşte de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca odată cu restituirea lor să anunţe biblioteca pentru a se lua măsuri de dezinfecţie sau distrugere, după caz;

(3.14) este interzisa fotografierea documentelor apartinand bibliotecii.

(3.15) utilizatorii sunt obligaţi să utilizeze computerele şi materialele aferente conform regulilor afişate, să nu degradeze aparatura din dotare şi mobilierul;

(3.16) este interzis utilizatorilor să remedieze singuri eventualele deteriorări ale documentului, ale aparaturii sau ale altor bunuri din dotarea bibliotecii.

ART.5 DESPĂGUBIREA DAUNELOR

(1) în caz de nerespectare a termenului de împrumut se vor lua următoarele măsuri:

(2) plata unei penalizări zilnice, timp de 30 de zile de la data data expirarii termenului de imprumut, stabilită în funcţie de numărul de documente împrumutate şi numărul de zile întârziate. Cuantumul acesteia pentru un document pe o zi întârziere este stabilit de conducerea bibliotecii în conformitate cu prevederile legale(conform Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, art. 67/1, republicată);

(3) după 30 de zile de la data expirării termenului de împrumut se va expedia o notificare scrisă;

(4) începând cu cea de-a 60-a zi de întârziere utilizatorul restanţier este pasibil de a fi acţionat în instanţă.

(5) pentru despăgubirea bibliotecii ca urmare a daunelor produse de utilizator, acesta are următoarele obligaţii:

(5.1) în caz de pierdere, sustragere de către terţi, deteriorare totală sau parţială a documentelor de bibliotecă:

(5.1.1) să anunţe în cel mai scurt timp posibil bibliotecarul de serviciu de la secţia căreia-i aparţine documentul/documentele pierdut/e pentru a i se comunica datele de identificare ale acestuia/acestora;

(5.1.2) să restituie bibliotecii un exemplar identic (aceeaşi ediţie) sau

(5.1.3). să achite contravaloarea actualizată a documentului pierdut şi amenda conform normelor legale adică achitarea valorii de inventar a acestora, actualizată prin aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat. (Legea Bibliotecilor, nr.334/2002,art.67/2,republicată) şi să achite contravaloarea efectelor poştale.

(5.2) în caz de deteriorare totală sau parţială a altor bunuri materiale din interiorul bibliotecii:

(5.2.1) să restituie bibliotecii un bun identic sau să achite valoarea de înlocuire a bunului distrus sau deteriorat

(6) pentru utilizatorii minori, despăgubirile vor fi suportate de către părinţi/tutori.

(7) Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman nu răspunde de bunurile lăsate de utilizatori în afara spaţiilor special amenajate păstrării lor.

 

ART.6 SANCŢIUNI

(1) avertisment verbal, pentru prima abatere şi pentru abateri minore (conversaţie cu voce tare sau continuă, dormit în sălile de lectură, refuzul de a folosi garderoba pentru a depune obiectele personale, filmare sau fotografiere a spaţiilor bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman fără acordul conducerii bibliotecii etc.). Avertismentul va fi notificat în fişa utilizatorului, datat şi semnat de către bibliotecar.

(2) suspendarea temporară de până la 90 de zile a dreptului de acces la serviciile bibliotecii se produce în următoarele cazuri:

(2.1).folosirea permisului unei alte persoane fără împuternicire expresă se sancţionează cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate pe o perioadă de 30 de zile;

(2.2). în situaţiile prevăzute la articolul (5);

(2.3) fumatul, introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor în afara spaţiilor special amenajate, utilizarea telefonului mobil se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 15-30 de zile;

(2.4). accesarea site-urilor Internet în sensul art.4 alin.(3.5) se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea pe o perioadă de 30 zile;

(2.5) nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în bibliotecă se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă între 30 zile şi 60 de zile;

(2.6) scoaterea publicaţiilor din sala de lectură indiferent de durată, fără avizul bibliotecarului, se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de 90 de zile;

(2.7) deteriorarea publicaţiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini) se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de 90 de zile;

(2.8) întârzierile repetate şi slab justificate de restituire a documentelor la termen pot atrage suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 15-30 de zile.

(3) suspendarea drepturilor pentru o perioada non/determinată mai mare de 90 de zile se va decide, la propunerea scrisă a şefului de serviciu de la Relaţii cu Publicul, de către directorul bibliotecii în cazul cumulării mai multor abateri sau a unor fapte grave neprevăzute în prezentul regulament.

(3.1) parasirea de catre utilizator a incintei bibliotecii avand asupra sa vreun document aparţinand Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman Dolj, indiferent de durată sau motiv se sancţionează cu suspendarea permisului de intrare pentru anul în curs,dar nu mai puţin de 90 de zile calendaristice,caz în care suspendarea continuă în anul următor calendaristic;

(3.2) sustragerea documentelor de bibliotecă sau ale altor bunuri materiale aflate în patrimoniul bibliotecii, constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare de către autorităţile îndrituite.

(3.3) flagrantul dovedit de către angajaţii bibliotecii, constatat prin proces verbal, constituie cauză de suspendare pe o perioadă nedeterminată a accesului la serviciile bibliotecii coroborata cu obligativitatea despăgubirii eventualelor daune produse, indiferent de calificarea juridică a faptei.

(4) sancţiunile pot fi aplicate cumulat şi pot fi contestate de către utilizator conform normelor în vigoare;

(5) derogarea de la prevederile prezentului regulament va fi hotărâtă de către conducerea bibliotecii;

 DIN LEGEA BIBLIOTECILOR [Top]

Extras din Legea bibliotecilor (M.O. nr. 422/18.06.2002)

Capitolul II: Sistemul naţional de biblioteci

SECŢIUNEA E, Biblioteci publice

Art. 22. – (2) Bibliotecile publice asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.

Capitolul VII: Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

Art.67. – (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual, până la 50% din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

(2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.