REGULAMENTE

Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”


ROF    [Eliberarea unui permis]     [Regulamentul serviciilor pentru public]   [Din legea bibliotecilor]


 REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE [Top]

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

ART.1 – Biblioteca Judeteană Alexandru și Aristia Aman este o institutie de cultură, care functionează ca unitate bugetară transferată sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţean Dolj, care-i asigură baza materială şi resursele financiare necesare, potrivit standardelor prevăzute de Legea bibliotecilor (Legea nr.334/2002, Legea nr.593/2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 şi Legea nr. 334(r1) publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 11.02.2005) si sub autoritatea de specialitate a Ministerului Culturii si Cultelor.
ART.2 – Biblioteca Judeteană Alexandru si Aristia Aman are sediul în Craiova, str. M. Kogălniceanu nr. 9 şi functionează ca institutie bugetară, are personalitate juridică, firmă si ştampilă proprie.
ART.3 – (1) Biblioteca Judeteană Alexandru şi Aristia Aman este bibliotecă publică si îndeplineste funcţii culturale si educaţional-ştiinţifice, asigurând egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă ori etnică.
– (2) Biblioteca Judeteană Alexandru si Aristia Aman constituie, organizează si dezvoltă colectii enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice si alte documente grafice si audiovizuale, precum si alte materiale purtătoare de informantii.
ART.4 – (1) Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman poate fi finanţată de către Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru programe culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale (art. 30, alin. 2 din Legea 334/2002, modificată și completată).
-(2) Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.
ART.5 – Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman poate oferi utilizatorilor, în condiţiile legii şi cu avizul Consliului Judeţean Dolj, unele servicii pe bază de tarife, servicii stabilite în Regulamentul serviciilor pentru public, anexă la prezentul Regulament.
ART.6 – Fondurile extrabugetare constituite în condiţiile Art.4 şi Art.5, din prezentul Regulament sau ale Art.67 din Legea bibliotecilor, precum şi din contravaloarea tipizatelor date utilizatorilor sunt la dispoziţia bibliotecii şi se utilizează pentru dezvoltarea colecţiilor de documente, construirea şi amenajarea spaţiilor de bibliotecă, iar disponibilul financiar provenit din aceste surse şi existent la sfârşitul anului se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.
ART.7 – Coordonarea metodologică a bibliotecilor publice locale din judeţ se asigură de către Ministerul Culturii si Cultelor, Biblioteca Natională a României si Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniu Cultural National Dolj, impreună cu conducerea bibliotecii judeţene.

CAPITOLUL II
SUBSISTEMUL BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN JUDEŢUL DOLJ

ART.8 Subsistemul bibliotecilor publice din judeţul Dolj se constituie din totalitatea bibliotecilor publice de drept public precum şi din totalitatea bibliotecilor publice de drept privat şi face parte din subsistemul bibliotecilor publice, parte a sistemului naţional de biblioteci, sistem integrat sistemului informaţional naţional.
ART.9 Din reţeaua bibliotecilor publice de drept public din judeţul Dolj fac parte:
a) Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman
b) Bibliotecile municipale din Băileşti şi Calafat
c) Bibliotecile orăşeneşti din Bechet, Dăbuleni, Filiaşi şi Segarcea
d) Bibliotecile comunale din judeţul Dolj
ART.10 Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman coordonează şi îndrumă metodologic bibliotecile publice din municipiul Craiova, oraşele şi comunele judeţului Dolj.
ART.11 Activitatea Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman se structurează şi se dimensionează raportat la populaţia şi necesităţile comunităţii municipiului Craiova.
ART.12 Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman, îndeplinind şi funcţia de bibliotecă publică pentru municipiul Craiova, poate fi finanţată şi de către Consiliul Municipal Craiova pentru programe culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE

ART.13 Biblioteca Judeteană Alexandru si Aristia Aman, instituţie de cultură, componentă a sistemului informaţional naţional, îndeplineşte, corespunzător nivelului de organizare, resurselor alocate şi cerinţelor comunităţii judeţene, următoarele obiective generale:
(1) colectionează, dezvoltă, organizează, conservă si pune la dispozitia utilizatorilor colecţii enciclopedice reprezentative de cărţi, periodice, documente grafice şi audiovizuale, precum ţi alte materiale purtătoare de informaţii, in funcţie de dimensiunea şi structura socioprofesională a populatiei din municipiul Craiova şi judetul Dolj, de cerinţele reale şi potenţiale ale acesteia.
(2) întocmeşte cataloage şi alte instrumente de valorificare şi comunicare a colecţiilor în sistem tradiţional şi informatizat, asigură servicii de informare bibliografică şi documentare de interes local, naţional şi internaţional.
(3) oferă utilizatorilor atât servicii pentru lectură, studiu, informare sşi documentare la sediu, în filiale si secţii, cât şi de împrumut la domiciliu.
(4) efectuează, in scopul valorificării colectiilor, bibliografii, studii şi cerce¬tări în bibliologie, sociologia lecturii şi ştiinţa informării, acţionând pentru aplicarea în plan teoretic si practic a cercetărilor proprii sau ale altor instituţii de profil.
(5) initiază, organizează si participă la realizarea programelor de informatizare, de cercetare şi cu caracter bibliografic, de valorificare a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală, de promovare a creaţiei stiinţifice, tehnice şi cultural artistice.
(6) îndeplineşte funcţia de depozit legal pentru Judeţul Dolj, organizând depozitul legal din documentele de bibliotecă (cărţi, periodice, alte documente grafice şi audio- vizuale) primite gratuit de la editorii din judeţ, conform prevederilor Legii depozitului legal (Legea 111/1995);
(7) pentru unele activităti, precum imprumutul interbibliotecar de la institutie, din ţară şi din străinătate, activităţi bibliografice şi documentare complexe, executate la cererea unor persoane fizice si juridice, copiere si multiplicare de documente etc. pot fi incasate plăti în sumă echivalentă cu cheltuielile efectuate, sume ce vor fi folosite conform legii.
ART.14 Pentru indeplinirea obiectivelor generale şi competentelor prevăzute la art.13, Biblioteca Judeteană Alexandru şi Aristia Aman realizează următoarele obiective specifice:
(1) completează curent si retrospectiv colecţiile, prin achiziţii, abonamente, schimb, transfer, donaţii şi alte surse;
(2) asigură evidenţa biblioteconomică primară şi individuală a colectiilor şi a circulaţiei acestora în relaţia bibliotecă-utilizator-bibliotecă;
(3) prelucrează biblioteconomic colecţiile, conform normelor tehnice de specialitate;
(4) organizeaza sistemul de catalogare pe fişe şi în regim automatizat: catalo¬gul general de serviciu, cataloage alfabetice şi sistematice pentru public (sala de lectură, împrumut adulti şi copii, filiale) catalog alfabetic pe titluri şi colecţii, cataloage topografice (sectia adulţi, sala de lectură, depozit colecţii de bază).
(5) organizează, conservă şi prelucrează colecţiile de patrimoniu;
(6) asigura protecţia, valorificarea şi condiţiile de conservare a acestora, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu legislatia în domeniu.;
(7) elimină periodic din colecţiile uzuale publicaţiile care nu au circulatie la utilizatori sau care prezintă un grad avansat de uzură fizică cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(8) imprumută utilizatorilor, pentru studiu şi lectură la domiciliu, documente din fondul uzual, pe o perioadă de 10 zile, care poate fi prelungita cu acordul bibliotecarului până la cel mult 30 de zile.
(9) asigură condiţii pentru studiu şi informare în săli de lectură, potrivit cerinţelor utilizatorilor şi specificul documentelor din colecţiile de bază.
(10) asigură, potrivit solicitărilor, împrumutul interbibliotecar, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(11) efectuează, în conditiile legii, operatiunile de recuperare fizică şi a contravalorii publicaţiilor degradate sau nerestituite de către cititori, organizeaza activităti de marketing şi publicitate specifice institutiei.
(12) efectuează operatiuni de conservare, igienă şi patologie a cărţii şi a celorlalte documente
(13) iniţiază şi dezvoltă programe speciale, prin care oferă informaţii de interes public, precum si despre comunitatea locală si europeana.
(14) organizeaza activitati specifice de formare si informare a utilizatorilor, de animatie culturală si de comunicare a colectiilor.
(15) realizează activităţi de comunicare a colecţiilor prin expoziţii, dezbateri, întâlniri cu autori, editori etc.;
(16) iniţiază sau participă la proiecte şi programe de cooperare bibliotecară pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, formarea continuă a personalului şi atragerea unor surse de finanţare
(17) îndrumă şi coordonează activitatea bibliotecilor publice din judeţul Dolj, prin controlul programelor propriu-zise, a modului de respectare a normelor biblioteconomice şi prin elaborarea şi determinarea aplicării unor metodologii de lucru;
(18) participă la încadrarea bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţ; asigură o minimă instruire a bibliotecarilor noi şi planifică instruirea centralizată a acestora;
(19) coordonează activitatea de automatizare a bibliotecilor publice din judeţ pentru a asigura coerenţă şi compatibilitate în reţea.

CAPITOLUL IV
COLECŢIILE BIBLIOTECII

ART.15 Colecțiile Bibliotecii Judetene Alexandru şi Aristia Aman organizate şi dezvoltate permanent prin achizitii, donatii, schimb şi alte surse, împreună cu colectiile constituite istoric sunt formate din: cărţi, periodice, manuscrise şi alte documente grafice şi audio-vizuale purtatoare de informatii, româneşti şi străine, fascicole din cărti sau periodice, almanahuri, partituri, atlase, hărti, inregistrări multimedia (discuri, diapozitive, casete audio, CD-uri).
ART.16 – in functie de valoarea culturală şi de diversitatea lor, colecțiile se structurează astfel:
a) colectii de bază destinate utilizarii la sediul bibliotecii, în sălile de lectură, constituite din :
- cel putin un exemplar din cartile, periodicele şi celelalte documente grafice si audiovizale, din productia editorială curentă şi retrospectivă românească şi straină ;
- exemplarele care fac parte din depozitul legal local;
- colecțiile de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural national: manuscrise, cărţi vechi, rare sau pretioase;
b) colecții uzuale destinate studiului în bibliotecă şi împrumutului la domiciliul utilizatorilor, constituite din cărți şi alte documente grafice şi audiovizuale din producția editorială curentă românească şi straină, în raport cu cerintele colectivității deservite cu specificul şi cu resursele bibliotecii.
ART.17 – în functie de dimensiunile lor şi de spatiul existent, colecțiile Bibliotecii Judetene Alexandru şi Aristia Aman sunt organizate astfel:
- colecții de bază – în depozite speciale asezate pe formate;
- colecții uzuale – în sectii şi filiale, în spații cu acces liber la raft, după criteriul sistematic-alfabetic şi pe grupe tematice;
ART.18 – Biblioteca Judeteană Alexandru şi Aristia Aman are obligația să constituie colecții de bază enciclopedice reprezentative, necesare lecturii, informării şi cercetării, să colecționeze şi să conserve lucrările de interes local şi de referintă, in conformitate cu Legea nr.111 / 1995 privind constituirea, organizarea şi functionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale. Normele de consultare a colectiilor se stabilesc de conducerea bibliotecii, in conformitate cu normativele in vigoare.
ART.19–Serviciile realizate în bibliotecă, inclusiv împrumutul la domiciliu sunt gratuite ;

CAPITOLUL V
PERSONALUL BIBLIOTECII

ART.20 – (1) Personalul Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman este structurat în Consiliul de administrație, Manager, Consilul științific, Contabil șef, șefi de serviciu, șefi de birou, personal de specialitate, auxiliar și de întretinere.
(2) numărul, structura profesională şi nivelele de pregătire a personalului, precum şi repartizarea pe servicii, birouri şi compartimente de activitate se stabileşte de conducerea Bibliotecii, în raport cu normele prevăzute de Legea bibliotecilor nr. 334/2002 şi Legea nr. 593 din 15/12/2004, precum şi în raport cu necesităţile şi volumul activităţii şi cu nivelul alocaţiilor bugetare stabilit pentru plata drepturilor salariale ale personalului, în limitele şi nivelele stabilite de lege.
(3) funcţiile de conducere şi cele de execuţie de specialitate, administrative şi de întreţinere sunt cele prevăzute conform reglementărilor legale în vigoare pentru bibliotecile publice, corelate cu alocaţiile bugetare pentru drepturi salariale şi alte cheltuieli de personal.
(4) ocuparea posturilor se face prin concurs organizat de bibliotecă şi de către Consiliul Județean care asigură finantarea, în colaborarea cu biblioteca judeţeană, pentru, bibliotecile publice fară personalitate juridică.
ART.21 – (1) personalul de execuţie de specialitate al Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman este format din personal cu studii superioare de specialitate şi din personal cu studii medii şi postliceale de profil.
(2) pot fi încadraţi ca bibliotecari şi absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ superior, postliceal sau liceal cu alt profil decât cel biblioteconomic, cu condiţia absolvirii ulterioare a unor cursuri de specialitate.
(3) în statul de funcţii pot fi incluse şi alte funcţii decât cele specifice, dacă sunt necesare activităţii bibliotecii.
(4) angajarea personalului administrativ sau de întreţinere stabilit prin organigrama Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman se face cu persoane cu pregătire corespunzătoare, încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART.22 Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman sunt stabilite de fişa postului, de programele de activitate şi sarcinile de serviciu elaborate de manager.

CAPITOLUL VI
CONDUCEREA

ART.23 Conducerea Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman şi ordonatorul principal de credite sunt obligaţi, conform Legii bibliotecilor nr.334/2002 modificată și completată, să asigure formarea profesională iniţială şi continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute în buget.
ART.24 Conducerea bibliotecii se asigura de catre manager, care este ordonator de credite şi reprezinta institutia in relatiile cu persoane juridice sau fizice.
ART.25 Conducerea serviciilor, secţiilor şi birourilor Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman este asigurată de şefii de serviciu.
ART.26 Manager –ul Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman Craiova are următoarele atribuţii:
a) ia măsuri pentru organizarea activităţii pe bază de programe anuale şi proiecte culturale pe termen mediu şi lung;
b) acţionează pentru gospodărirea şi gestionarea corespunzătoare a patrimoniului;
c) asigură efectuarea cheltuielilor, încheierea contractelor şi a celorlalte operaţiuni financiar-contabile privind execuţia bugetară;
d) este ordonator de credite şi reprezintă instituţia în relaţiile cu persoane fizice sau juridice;
e) întocmeşte, prin Organigramă şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, organizarea funcţională a Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman şi o supune spre avizare Consiliului Judeţean Dolj;
f) conduce Consiliul de Administraţie al bibliotecii, în calitate de preşedinte;
g) numeşte Consiliul Ştiinţific al bibliotecii.
ART.27 Obligaţiile manager-ului bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman Craiova sunt următoarele:
(1) organizează munca personalului în conformitate cu sarcinile şi planul de muncă al bibliotecii, precizând locul de muncă în funcție de solicitări, calificare şi numărul personalului muncitor, atribuțiile fiecăruia în raport cu capacitatea, specialitatea şi fişa postului.
(2) creează condițiile necesare în vederea desfăşurării normale a întregii activități a bibliotecii, în condiții de deplină siguranță, asigură întărirea ordinii şi disciplinei în toate locurile de muncă organizând controlul sistematic al indeplinirii indatoririlor de catre fiecare salariat, sanctionând pe cel care încalcă obligatiile ce le revin.
(3) pune la dispozitia personalului încadrat, baza materială, dotarea de care dispune institutia în vederea folosirii complete și eficiente a timpului de lucru. Asigură folosirea experienței în organizarea lecturii, în vederea satisfacerii complete şi rapide a cerintelor de lectură de informare și documentare a publicului larg, pentru ridicarea nivelului calitativ al serviciilor oferite de bibliotecă utilizatorilor.
(4) ia măsuri pentru imbunătătirea condițiilor de muncă, asigurarea conditiilor de protecția muncii şi de respectare a normelor igienico-sanitare, protectie civilă şi de P.S.I., asigurând instruirea periodică a personalului cu aceste norme.
(5) repartizează judicios forța de muncă, dimensionând-o la strictul necesar al personalului in funcție de capacitatea şi calificarea fiecăruia.
(6) încadrează şi promovează personalul muncitor potrivit cerintelor stabilite pentru fiecare loc de muncă, pe baza criteriilor obiective de apreciere a activității.
(7) conducerea unității va asigura pregătirea profesională a personalului, precum şi perfecționarea acestuia în raport cu calificarea şi solicitările unităţii.
(8) urmăreşte cu strictete aplicarea dispozitiilor legale privind activitatea unitătilor de cultură pentru asigurarea cunoaşterii şi respectării tuturor drepturilor ce ii revin în calitate de membru al colectivului de muncă.
(9) examinează sugestiile şi propunerile salariatilor sprijinind şi dezvoltând inițiative şi puterea creatoare a salariatilor în vederea imbunătăţirii activităţii în toate compartimentele bibliotecii și îndeplinirii integrale a sarcinilor unităţii.
(10) întocmeşte caracterizări privind activitatea profesionala a personalului la plecarea din unitate in colaborare cu şefii de serviciu, pe baza Normelor Metodologice şi face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților.
(11) se interzice organizarea în sediul bibliotecii judetene a recepțiilor oficiale, oficieri de căsătorii, alte intruniri publice ce nu au caracterul unor manifestări culturale si stiintifice.
(12) în limitele prevederilor legale in vigoare poate lua orice alte măsuri pentru o bună organizare si desfasurare a activitătii bibliotecii.
(13) în exercitarea atributiilor sale, managerul emite decizii in conformitate cu legislatia in vigoare si hotărârile Consiliului Județean.
(14) elaborează Programul anual de activitate şi Raportul anual de activitate al bibliotecii, impreună cu colectivul de coordonare operative (contabilul șef și șefii de serviciu).
(15) coordonează si controlează programele de activitate curentă si de perspectivă si proiectele educative, culturale și științifice ale bibliotecii.
(16)analizează și decide premierea personalului, recompensarea materială, promovarea sau, după caz, sanctionarea disciplinară, cu respectarea procedurilor legale.
(17) verifică completarea cărtilor de muncă si a dosarelor de pensionare.
(18) răspunde in fata Consiliului Judetean Dolj pentru activitatea bibliotecii și pentru îndeplinirea programului propriu de management.
(19) întocmeste caracterizările anuale ale șefilor de compartimente.
(20) îndeplineste orice alte atribuții stabilite de către Consiliul Județean Dolj și în concordanţă cu legislatia in vigoare si răspunde pentru nivelul lor de realizare.
ART.28 Persoanele care asigură conducerea unitatii în afara obligațiilor pe care le au în această calitate, au și celelalte îndatoriri ale persoanelor încadrate în muncă.
ART.29 În cadrul Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman funcţionează un Consiliu de Administraţie, cu rol consultativ, condus de manager, în calitate de preşedinte, este format din 9 membri și un reprezentant al Consiliului Județean Dolj, desemnat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj, conform prevederilor legale. La şedinţele Consiliului de Administraţie participă, în calitate de invitaţi fără drept de vot şi, numai când este cazul, consilierul juridic şi reprezentantul salariaţilor nemembrii de sindicat.
ART.30 Consiliul de administratie este condus de catre manager, în calitate de președinte de ședintă.
ART.31 Consiliul de administratie se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea manager -ului.
ART.32 Consiliul de administrație este constituit prin decizia managerului, în prezența a cel putin două treimi din numărul membrilor săi, cu votul majorității simple.
ART.33 Atributiile Consiliului de administrație se exercită în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:
(1) dă avizul consultativ asupra:
● Organigramei şi statului de funcţii;
● Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii;
● Regulamentului de ordine interioară, în acord cu sindicatul salariaţilor;
● Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor pentru public;
● Raportului de autoevaluare a activităţii bibliotecii;
● Proiectului Programului de activitate anual al bibliotecii;
● Altor activităţi şi proiecte care apar în timpul anului.
(2) analizează periodic stadiul îndeplinirii programelor anuale şi propune măsuri pentru realizarea şi îmbunătăţirea acestora;
(3) analizează modul de realizare a măsurilor privind asigurarea condiţiilor de muncă şi îmbunătăţirea acestora;
(4) contribuie la rezolvarea în termen de 30 zile a propunerilor, sugestiilor şi reclamaţiilor angajaţilor;
(5) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite prin hotărârea organelor ierarhic superioare.
ART.34 Anual, conducerea Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman Craiova întocmeşte rapoarte de autoevaluare a activităţii Bibliotecii pe care le prezintă Consiliului de Administraţie şi Consiliului Judeţean, ordonatorul principal de credite.
ART.35 Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a managerului se realizează de către autoritatea tutelară – Consiliul Judeţean Dolj – , în condiţiile legii (cf. prevederilor Art.56 din Legea 334/2002 – legea bibliotecilor şi a Contractului de management); numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor adjuncţi se realizează de manager, cu respectarea prevederilor legale.
ART.36 În cadrul Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman Craiova funcţionează un Consiliu Ştiinţific, cu rol consultativ, format din 9 membri, numiţi prin decizia managerului, şi care e abilitat să se refere la toate problemele de specialitate precum şi asupra calităţii, conţinutului şi oportunităţii elaborării unor lucrări sau materiale de către bibliotecă.
ART.37 Consiliul ştiinţific are în componenţă persoane cu prestigiu profesional din Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman sau din afara ei, preşedintele Consiliului Ştiiinţific fiind numit de managerul Bibliotecii.
ART.38 Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe, atribuţii, responsabilităţi şi îndatoriri:
a) stabileşte programul de cercetare al bibliotecii, analizează lucrările şi documentele elaborate şi înaintează Consiliului de administraţie programele şi analizele, împreună cu soluţiile şi măsurile propuse;
b) propune şi avizează tehnologii, metodologii de lucru în bibliotecă şi norme de muncă;
c) referă asupra proiectului programului bibliotecii de formare, instruire şi perfecţionare profesională a personalului;
d) îndeplineţte alte sarcini cu caracter de specialitate stabilite de manager sau de către Consiliul de administraţie;
e) programul de activitate al Consiliului Ştiinţific este anual şi se aprobă de Consiliul de administraţie;
f) Consiliul Ştiinţific se întruneşte de 1-2 ori pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie;
g) hotărârile privind problemele puse în discuţie, precum şi toate opiniile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se înaintează Consiliului de administraţie.

CAPITOLUL VII
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ART.39 Structura organizatorică a Bibliotecii Alexandru si Aristia Aman și organizarea functională se stabileșe potrivit cerintelor rezultate din contractul de management de către manager, prin organigramă si regulamente de organizare si funcționare, care pot fi actualizate anual si se aproba de Consiliul Judetean;
ART.40 Având în vedere normele legale în vigoare, complexitatea, specificul muncii și colecțiile existente, Biblioteca Judeţeană Alexandru și Aristia Aman are următoarea structură organizatorică:
- Serviciul Juridic-Resurse Umane (Biroul resurse umane, Compartiment juridic, Compartiment informatizare, Compartiment legătorie, Compartiment secretariat administrativ) ;
- Serviciul Cercetare-Dezvoltare (Biroul Colecții speciale, Birou Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa, Compartiment Biblioteca Academician Dan Berindei, Compartiment Biblioteca Academician Dinu C. Giurescu, Compartiment Biblioteca Exilului Academician Basarab Nicolescu, Compartiment marketing, evenimente, relații internaționale, Compartiment Informare bibliografică) ;
- Serviciul Relaţii cu Publicul (Biroul împrumuturi – Compartiment filiale, Compartiment împrumut carți adulţi şi compartimentul împrumut carți copii și tineret) ;
- Serviciul Prelucrarea Colecţiilor (Compartimentul achiziţii unitați de bibliotecă, Compartiment Evidență, Compartiment Catalogare, Compartiment metodic) ;
- Serviciul Depozit General si Sali de Lectura (Compartimentul depozit-colectii de bază, Compartimentul sala de lectură, Compartiment mediatecă/american corner) ;
- Contabil Șef (Compartiment financiar contabil-achizitii);

ART.41 Serviciul juridic-resurse umane cuprinde:
- birou resurse umane;
- compartimentul juridic;
- compartimentul legătorie;
- compartimentul informatizare;
– compartimentul secretariat-administrativ.
ART.42 Serviciul juridic resurse umane este condus de un şef serviciu, se află în subordinea manager-ului şi are urmatoarele atribuţii şi competenţe:
(1) coordoneaza activitatea serviciului juridic-resurse umane; actualizează periodic fișa postului pentru salariații din subordine; în cazul constatării unor neajunsuri în activitatea salariaților, aduce la cunoștință conducerii bibliotecii aceste fapte și propune măsuri pentru remedierea și sanctionarea celor vinovați;
(2) participă la întocmirea datelor statistice privind activitatea instituției;
(3) întocmește programul anual de activitate al serviciului, iar după aprobare ia măsurile pentru realizarea lui;
(4) verifică si semnează documente și corespondență în cadrul serviciului;
(5) urmăreşte, împreună cu compartimentul juridic, elaborarea formelor de recuperare a documentelor împrumutate până la executarea silită sau despăgubirea bibliotecii în cazul unor prejudicii, potrivit legii;
(6) întocmește referate de necesitate și execută controlul ierarhic operativ;
(7) organizează și urmăreste utilizarea maximă a timpului de muncă, repartizarea și încărcarea echilibrată a personalului;
(8) execută și alte sarcini și lucrări încredințate de conducerea bibliotecii;
ART.43 Birou resurse umane – se află în subordinea serviciului juridic resurse umane, este condus de un şef de birou, are următoarele obiective specifice:
(1) coordonează și controlează activitatea biroului resurse umane;
(2) propune și execută personal teme de cercetare în cadrul biroului și, după aprobare, ia măsuri de realizare a lor;
(3) organizează și urmăreste utilizarea maxima a timpului de muncă, repartizarea și încărcarea echilibrată a personalului;
(4) întocmeste și ține la zi ştatul de funcții și de personal al instituției și depune documentele spre aprobare;
(5)întocmeşte programul de control al gestiunilor, îl supune spre aprobare manager-ului şi îl realizează în condiţiile şi termenele stabilite;
(6) întocmeşte programul de control al gestiunilor, îl supune spre aprobare managerului şi îl realizează în condiţiile şi termenele stabilite;
(7) asigură aplicarea normelelor privind salarizarea şi a celorlalte drepturi de tip salarial ce se cuvin salariaţilor Bibliotecii;
(8) pune la dispoziţia organelor de control pe linie economico-financiară documentele solicitate, iar după control, propune măsuri de remediere a deficienţelor semnalate, urmărind îndeplinirea celor hotărâte;
(9) întocmeşte periodic rapoarte de execuţie bugetară pentru cheltuieli de personal pe care le prezintă spre aprobare Conducerii Bibliotecii și Consiliului Judetean Dolj;
(10) la finele anului încheie exerciţiul financiar al Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman, iar proiectul de buget se întocmeşte conform termenelor şi metodologiei stabilite de prevederile legale ;
(11) efectuează lucrările de evidenţă a personalului din Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman (cărţi de muncă, decizii, contracte etc.);
(12) participă la organizarea examenelor şi concursurilor de încadrare sau de promovare, făcând parte din comisia de resort; planifică şi organizează, după aprobare, examinări verificări şi testări ale cunoştinţelor de specialitate ale personalului;
(13) întocmeşte dosarele de pensionare, le înaintează organizaţiilor de profil şi urmăreşte emiterea deciziilor;
(14) pe baza criteriilor de performanţă si evaluării activităţii personalului din bibliotecă propune întocmirea statului de funcţii pe care îl prezintă apoi conducerii spre aprobare;
(15) urmăreşte respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia şi îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă, acordarea drepturilor ce se cuvin salariaţilor care lucrează în condiţii vătămătoare sau periculoase;
(16) participă la întocmirea ștatului de funcţii şi a organigramei Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman;
ART.44 Compartiment juridic se afla in subordinea serviciului juridic resurse umane şi are următoarele obiective specifice:
(1) rezolvă toate problemele cu impact juridic ale activităţii bibliotecii, avizând legalitatea contractelor de achiziţii publice şi reprezintă instituţia în faţa instanţelor judecătoreşti;
(2) emite decizii pentru inventarierea periodică a gestiunii de la filiale si din depozite, la propunerea șefului de serviciu Relații cu publicul și șefului de serviciu Depozit general și Săli de lectură;
(3) redactează deciziile privind activitatea Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman;
ART.45 Compartimentul secretariat-administrativ este în subordinea biroului resurse umane și are urmatoarele obiective specifice:
(1) secretariatul -gestionează ştampila rotundă a instituţiei pe care o aplică numai pe documentele semnate de manager;
(1.2) primeşte şi înregistrează corespondenţa primită de Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman şi după rezoluţia dată de manager o repartizează compartimentelor bibliotecii;
(1.3) expediază destinatarilor din ţară şi din străinătate corespondenţa, publicaţiile şi alte documente de bibliotecă primite din partea tuturor compartimentelor bibliotecii;
(1.4) gestionează condica de prezenţă a salariaţilor şi înregistrează toate documentele care intră şi ies din Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman;
(1.5) asigură tehnoredactarea lucrărilor elaborate de bibliotecă;
(2) administratorul – ţine evidenţa tuturor obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe şi a mişcării acestora;
(2.1) efectuează manipulări de mobilier şi publicaţii, conform necesităţilor şi dispoziţiilor conducerii bibliotecii;
(2.2) întocmeşte propuneri de transformare a unor mijloace fixe cu perioada de funcţionare îndeplinită şi de casare a celor irecuperabile; efectuează casarea efectivă a celor irecuperabile;
(2.3) referă asupra contractelor diverşilor furnizori şi prestatori de servicii şi realizează achiziţiile necesare bunei funcţionări a Bibliotecii;
(2.4) ridică şi depune numerar, în baza foilor de vărsământ şi cec-urilor din conturile deschise;
(2.5) depune la bancă documente spre decontare;
(2.6) ridică extrasele, verifică sumele decontate şi anexele justificative;
(2.7) efectuează plăţi şi încasări conform O.G. nr.15/1996;
(2.8) asigură integritatea, securitatea numerarului existent în casierie;
(2.9) întocmeşte registru de casă având la bază documentele de încasări şi plăţi;
(2.10) depune la bănci borderourile pentru plăţile cu salariile;
(2.11) îndosariază şi arhivează documentele ce au făcut obiectul plăţilor activităţii.
(3) personalul administrativ asigură curăţenia şi întreţinerea corespunzătoare a tuturor sediilor şi spaţiilor exterioare din imediata vecinătate, planificând şi controlând aceste activităţi; realizează igienizări, dezinfecţii şi deratizări periodice, funcţie de necesităţi, precum şi lucrări de întreţinere curentă (zugrăveli, vopsitorie, lăcătuşerie, tâmplărie etc.);
ART.46 Compartiment Legătorie – este subordonat biroului resurse umane şi are următoarele obiective specifice :
(1) efectuează lucrările de legătorie şi recondiţionare a cărţilor deteriorate existente în secţiile care deţin documente pentru împrumut la domiciliu sau consultare în sălile de lectură, cooperând cu secţiile în selectarea şi programarea operaţiunilor;
(2) asigură compactarea colecţiilor de publicaţii seriale, conform compartimentelor evidenţă şi săli de lectură, cu aprobarea managerului;
(3) execută cutii, casete, mape şi diferite alte piese de protejare a unor documente de bibliotecă;
(4) execută lucrări specifice atelierului, necesare unor expoziţii sau altor manifestări de acelaşi gen;
(5) efectuează lucrări de legătorie pentru materialele elaborate de Biblioteca Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman
(6) personalul specializat din cadrul atelierului efectuează tratamente şi lucrări specifice pentru lucrările deosebite din colecţiile bibliotecii, conform celor stabilite de responsabilul colecţiilor speciale şi de managerul bibliotecii;
(7) realizează părţile ce-i revin din întreaga activitate de conservare a colecţiilor Bibliotecii Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman, conlucrând cu şefii sectoarelor ce au în gestiune colecţii de orice fel, asigurând şi instruirea personalului implicat în mânuirea, transportul şi depozitarea documentelor;
(8) în activitatea de conservare şi recondiţionare a documentelor de bibliotecă se vor respecta metodologiile specifice, fiiind interzise experimentele pe lucrări din patrimoniul bibliotecii;
(9) execută contra cost, cu aprobarea managerului şi în condiţiile stabilite, servicii de legătorie pentru persoane fizice sau juridice.
ART.47 Compartimentul informatizare este subordonat biroului resurse umane şi are următoarele obiective specifice:
(1) propune şi organizează din punct de vedere tehnic trecerea în sistem automatizat a activităţii bibliotecii, pe baza cerinţelor compartimentelor Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman;
(2) analizează cerinţele pentru aplicaţii la lucrări şi activităţi noi ce se doresc a fi executate în sistem automatizat, având în vedere softul deja utilizat în aplicaţii;
(3) asigură, din punct de vedere tehnic şi al softului, conversia în formă digitală a informaţiilor privind evidenţa patrimoniului, evidenţa bibliografică pentru sistemul de cataloage, evidenţa activităţii cu publicul, conform cerinţelor dictate de utilizarea sistemului automatizat integrat aprobat, pe măsura dotării cu aparatură şi programe;
(4) tehnoredactează pe calculator materialele grafice pentru nevoile instituţiei;
(5) adoptă proceduri şi tehnici standardizate în colectarea, prelucrarea, stocarea şi comunicarea datelor în sistem automatizat;
(6) asigură întreţinerea hard şi soft a reţelei de calculatoare din dotarea Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman, precum şi integritatea datelor din bazele de date specifice bibliotecii;
(7) colaborează cu firmele care asigură operaţiunile de service pentru reţelele şi echipamentele bibliotecii, indiferent de natura reţelelor şi echipamentelor;
(8) elaborează şi susţine programe de instruire generală în informatică şi de utilizare a programelor pentru personalul din Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman;
(9) coordonează procesul de asistenţă a utilizatorilor în folosirea terminalelor pentru obţinerea informaţiilor bibliografice ale documentelor solicitate;
(10) asigură asistenţa de specialitate în domeniul automatizării şi informatizării pentru celelalte biblioteci publice din reţeaua judeţeană şi, în limita posibilităţilor, pentru alte biblioteci de la nivelul judeţului sau ţării;
(11) execută copii de siguranţă, pe suport specific, a informaţiilor înmagazinate în format digital (programe de calculator, fişiere specializate – baze de date, documente etc.) şi le arhivează respectand prevederile legale;
(12) colaborează cu compartimentele de la Biblioteca Naţională şi de la alte biblioteci din ţară;
(13) asigură serviciul de copiere şi multiplicare pentru nevoile bibliotecii potrivit condiţiilor stabilite de conducerea bibliotecii;
(14) elaborează metodologii pentru activităţile specifice secţiei;
(15) coordoneaza efectuarea digitizarii documentelor de bibliotecă, conform programului stabilit de conducerea bibliotecii;
(16) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile de echipamente specifice;
(17) organizează şi participă la manifestările ştiinţifice specifice.
(18) urmareste dezvoltarea tehnicii de calcul si evolutia tehnologiilor din domeniul IT&C.
ART.48 Serviciul Cercetare-Dezvoltare cuprinde:
- Birou Colecții Speciale;
- Birou Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa;
- Compartiment Biblioteca Academician Dan Berindei;
- Compartiment Biblioteca Academician Dinu C. Giurescu;
- Compartiment Biblioteca Exilului Românesc la Paris Academician Nicolescu Basarab;
- Compartiment Marketing, Evenimente, Relații internaționale;
- Compartiment Informare bibliografică.
ART.49 Serviciul Cercetare –Dezvoltare este condus de un șef de serviciu, se află în subordinea managerului și are următoarele obiective specifice:
(1) Coordonează activitatea Serviciului Cercetare-Dezvoltare;
(2) actualizează periodic fișa postului pentru salariații din subordine; în cazul
constatării unor neajunsuri în activitatea salariaților, aduce la cunoștință conducerii bibliotecii aceste fapte și propune măsuri pentru remedierea și sancționarea celor vinovați;
(3) participă la întocmirea datelor statistice privind activitatea institutiei;
(4) întocmeste programul anual de activitate al serviciului, iar, după aprobare, ia
măsurile pentru realizarea lui;
(5) organizează și asigură buna desfasurare a serviciilor de bibliotecă pentru public
(6) propune extinderea sau reducerea serviciilor de bibliotecă și sectoarelor de activitate cu publicul și, după aprobare, ia măsurile organizatorice corespunzătoare;
(7) împreună cu responsabilii de birouri și compartimente, stabileste structura de organizare a sălilor destinate studiului utilizatorilor și, după aprobare, ia măsurile pentru aplicare;
(8) organizează, cu antrenarea personalului din sector, propaganda vizuală a bibliotecii, colecțiilor și serviciilor pentru public; organizează și coordonează acțiuni cultural-educative;
(9) analizează indicii de atragere a populației la lectură si frecvență, informează
conducerea asupra situației și ia măsuri pentru optimizarea acestora;
(10) analizează și verifică evidența zilnică a activităţii cu publicul; centralizează
situatia pentru bibliotecă;
(11) periodic analizează situatia cititorilor restanțieri pe sectoare și ia măsuri pentru întocmirea formelor de recuperare;
(12) planifică și urmăreşte efectuarea verificării periodice a colecțiilor;
(13) ia măsuri pentru scoaterea din circulație a documentelor uzate fizic si moral; face propuneri pentru casare;
(14) ia măsuri împreună cu responsabilii de sectoare pentru asigurarea securității și integrității bunurilor culturale;
(15) organizează și execută informarea și pregatirea de specialitate a personalului din subordine, cunoașterea legislației;
(16) întocmește referate de necesitate și execută controlul ierahic operativ;
(17) verifică și semnează documente și corespondența in cadrul serviciului.
ART.50 Birou colecții speciale – se află în subordinea serviciului Cercetare- Dezvoltare, este condus de un şef de birou, are următoarele obiecive specifice:
(1) efectuează, în regim tradiţional sau automatizat, operaţiunile de catalogare, clasificare, indexare;
(2) concepe, realizează şi întreţine întregul sistem de cataloage al Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman, cu sprijinul şi consultarea celorlalte compartimente;
(3) avizează eventualele modificări de structură a cataloagelor, inclusiv propunerile de noi cataloage;
(4) stabileşte necesarul de tipizate pentru activitatea specifică;
(5) stabileşte criteriile de prioritate în procesul de prelucrare şi urmăreşte desfăşurarea normală a acestui proces, astfel ca documentele de interes să poată fi puse la dispoziţia utilizatorilor într-un timp cât mai scurt, maximum fiind de 30 de zile lucrătoare de la intrarea documentelor în bibliotecă;
(6) colaborează strâns cu secţia Automatizarea prelucrării informaţiilor şi serviciilor pentru optimizarea prelucrării în regim automatizat a operaţiunilor de catalogare indexare, având în vedere, în special, nevoile utilizatorilor;
(7) participă la lucrările reuniunilor din domeniul catalogării, indexării;
(8) adoptă modificările şi corecturile C.Z.U., face propuneri în problematica specific compartimentului;
(9) pe măsură ce se dezvoltă catalogul electronic propune modificarea cataloagelor clasice sau îngheţarea lor.
(10) organizează și urmărește utilizarea maximă a timpului de muncă, repartizarea și încărcarea echilibrată a personalului;
(11) în caz de nevoie, execută oricare din lucrările aferente serviciului de prelucrarea a colectiilor;
(12) execută și alte sarcini și lucrări încredințate de conducerea bibliotecii;
ART.51 Birou Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa se află în subordinea Serviciului Cercetare-Dezvoltare și are următoarele obiective specifice:
(1) asigură accesul utilizatorilor la documentele de tip carte rară și periodice vechi;
(2) organizează întruniri pe teme profesionale ale bibliotecarilor din județul Dolj;
(3) organizează simpozioane și conferințe organizate în colaborare cu Lectoratul de Limbă Bulgară din cadrul Universității din Craiova;
(4) administrează baza de date a Portalului Informațional – bază de date ce cuprinde toate înregistrarile din colecțiile bibliotecii județene și ale celor 37 de biblioteci municipale, orașenești și comunale din judetul Dolj;
(5) uniformizează înregistrarile din baza de date, astfel încât înregistrarile să nu se dubleze, iar un titlu de document să dețină exemplare de la mai multe biblioteci din județ;
(6) digitizează și digitalizează documentele (carți, afișe, periodice) din colecțiile de carte veche ale bibliotecii județene;
(7) completează informația bibliografică pentru fiecare titlu de carte digitalizată;
(8) stochează și gestionează materialele multimedia (imagini, fișiere audio, fișiere video), text integral (text formatat în HTML, XML, PDF etc.) și orice alt tip de document în format digital care poate fi transferat prin intermediul protocolului „http” (server web, navigator web).
ART.52 Compartiment Biblioteca Academician Dan Berindei se află în subordinea Serviciului Cercetare-Dezvoltare și are următoarele obiective specifice:
(1) recepționarea în tranșe a volumelor din colectia Academician Dan Berindei, conform contractului de donatie autentificat sub nr.1379/02.10.2014;
(2) catalogarea volumelor din bibliotecă conform normelor biblioteconomice în vigoare;
(3) introducerea in sistem electronic TinRead a patrimoniului bibliotecii Academician Dan Berindei;
(4) întocmirea de bibliografii/alte lucrări științifice în baza documentelor aflate în bibliotecă, în funcție de cerintele pe o anumita temă a cititorilor;
(5) documentarea şi selectarea publicaţiilor în vederea organizării expoziţiilor aniversare, omagiale de carte şi periodice, cât şi a lansărilor de carte, toate organizate de Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, cu prilejul diferitelor evenimente;
(6) întocmirea unor lucrări tematice pe baza prelucrării analitice a studiilor de sinteză, referinţelor şi articolelor din fondul existent de carte şi reviste de specialitate, anuare, anale;
(7) prelucrarea biblioteconomică a extraselor din fondul total de cărţi şi publicaţii periodice în vederea întocmirii unui catalog bibliografic al publicaţiilor existente;
(8) asigură gestionarea și păstrarea patrimoniului (cărţi, publicaţii periodice şi alte bunuri existente în cadrul acestora);
(9) asigură organizarea biblioteconomică a publicaţiilor existente în fondul de bază destinate utilizării numai în bibliotecă;
ART.53 Compartiment Biblioteca Academician Dinu C. Giurescu se află în subordinea Serviciului Cercetare-Dezvoltare și are următoarele obiective specifice:
(1) recepționarea în tranșe a volumelor din colectia Academician Dinu C. Giurescu, conform contractului de donație autentificat sub nr. 1602/14.11.2013;
(2) catalogarea volumelor din bibliotecă conform normelor biblioteconomice în vigoare;
(3) introducerea în sistem electronic TinRead a patrimoniului bibliotecii Academician Dinu C. Giurescu;
(4) întocmirea de bibliografii/alte lucrari științifice în baza documentelor aflate în biblioteca, în funcție de cerintele pe o anumita temă a cititorilor;
(5) documentarea şi selectarea publicaţiilor în vederea organizării expoziţiilor aniversare, omagiale de carte şi periodice, cât şi a lansărilor de carte, toate organizate de Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, cu prilejul diferitelor evenimente;
(6) întocmirea unor lucrări tematice pe baza prelucrării analitice a studiilor de sinteză, referinţelor şi articolelor din fondul existent de carte şi reviste de specialitate, anuare, anale;
(7) prelucrarea biblioteconomică a extraselor din fondul total de cărţi şi publicaţii periodice în vederea întocmirii unui catalog bibliografic al publicaţiilor existente;
(8) asigură gestionarea și păstrarea patrimoniului (cărţi, publicaţii periodice şi alte bunuri existente în cadrul acestora);
(9) asigură organizarea biblioteconomică a publicaţiilor existente în fondul de bază destinate utilizării numai în bibliotecă.
ART.54 Compartiment Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Academician Basarab Nicolescu se află în subordinea Serviciului Cercetare-Dezvoltare și are următoarele obiective specifice :
(1) receptionarea în tranșe a volumelor din colectia Academician Nicolescu Basarab, conform contractului de donatie nr. 1342/22.03.2016;
(2) catalogarea volumelor din biblioteca conform normelor biblioteconomice în vigoare;
(3) introducerea în sistem electronic TinRead a patrimoniului bibliotecii Academician Nicolescu Basarab;
(4) întocmirea de bibliografii/alte lucrari stiintifice în baza documentelor aflate în bibliotecă, în funcție de cerințele pe o anumita temă a cititorilor;
(5) documentarea şi selectarea publicaţiilor în vederea organizării expoziţiilor aniversare, omagiale de carte şi periodice, cât şi a lansărilor de carte, toate organizate de Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, cu prilejul diferitelor evenimente;
(6) întocmirea unor lucrări tematice pe baza prelucrării analitice a studiilor de sinteză, referinţelor şi articolelor din fondul existent de carte şi reviste de specialitate, anuare, anale;
(7) prelucrarea biblioteconomică a extraselor din fondul total de cărţi şi publicaţii periodice în vederea întocmirii unui catalog bibliografic al publicaţiilor existente;
(8) asigură gestionarea și păstrarea patrimoniului (cărţi, publicaţii periodice şi alte bunuri existente în cadrul acestora);
(9) asigură organizarea biblioteconomică a publicaţiilor existente în fondul de bază destinate utilizării numai în bibliotecă.

ART.55 Compartiment Marketing, evenimente, relații internaționale se află în subordinea Serviciului Cercetare-Dezvoltare și are următoarele obiective specifice:
(1) promovarea evenimentelor desfasurate sub egida bibliotecii, împreuna cu Consiliul Județean Dolj, si/sau cu alți diverși colaboratori ai institutiei.
(2) se ocupă de relația bibliotecii cu mass media cu ocazia diverselor evenimente culturale desfasurate in cadrul instituției;
(3) raspunde de organizarea evenimentelor desfasurate in cadrul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman.
(4) asigură promovarea proiectelor europene în care este implicată ca titular sau partener de proiect Biblioteca Județeana Alexandru și Aristia Aman.
(5) identificarea, urmarirea și arhivarea tuturor materialelor de promovare a bibliotecii in mass-media internă și/sau internațională.

ART.56 Compartiment Informare bibliografică se află în subordinea Serviciului Cercetare-Dezvoltare și are următoarele obiective specifice:
(1) realizează lucrări bibliografice şi documentare pentru valorificarea colecţiilor bibliotecii, inclusiv bibliografia locală, prin consultarea documentelor existente în colecţiile proprii sau în alte colecţii, inclusiv a documentelor electronice, conform planului aprobat, sub formă de fişiere, anuare, dicţionare, biobibliografii/webliografii şi altele asemenea;
(2) proiectează şi, după aprobare, organizează şi asigură serviciile de informare bibliografică şi documentară practicate de Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman;
(3) organizează activităţi de dezvoltare a interesului public pentru serviciile de informare şi documentare oferite;
(4) instruieşte utilizatorii în folosirea resurselor şi a materialelor de referinţă ale bibliotecii, inclusiv a celor disponibile în mediul electronic, precum şi a echipamentelor utilizate pentru aceasta;
(5) informează utilizatorii bibliotecii despre noutăţile achiziţionate de bibliotecă şi diferenţiat pe profile socio-profesionale cu documentele existente în bibliotecă;
(6) organizează şi actualizează fondul de referinţă al bibliotecii, inclusiv a surselor de informare bibliografică realizate în cadrul biroului;
(7) prin compartimentul Referinţe electronice/internet asigură accesul utilizatorilor la baze de date, Internet, CD-ROM-uri şi alte documente electronice, la programe de aplicaţii, şi comunică cu aceştia la distanţă, prin mesageria electronică;
(8) oferă servicii de scanare şi tipărire la imprimantă, în limita timpului şi resurselor disponibile;
(9) identifică nevoile de informare ale cetăţenilor şi colectează, prelucrează şi organizează informaţii despre varii aspecte de interes local;
(10) identifică şi, în colaborare cu sectoarele de profil, achiziţionează, organizează şi pune la dispoziţia utilizatorilor un fond documentar de interes local;
(11) actualizează periodic informaţiile de interes comunitar din pagina Infoghid a siteului bibliotecii;
(12) editează, în cadrul planului aprobat, lucrări bibliografice, culegeri şi extrase documentare, volume ale sesiunilor de comunicări şi referate, simpozioanelor organizate de Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman ;
(13) organizează, în cadrul planului aprobat, manifestări ştiinţifice de specialitate, cultural-istorice şi colaborează la cele organizate de alte compartimente;
(14) participă la realizarea lucrărilor specifice colective (locale, naţionale, internaţionale);
(15) rezolvă cererile bibliografice sau ajută la rezolvarea lor de către solicitanţi;
(16) conlucrează cu celelalte compartimente în vederea adoptării de proceduri şi tehnici unitare de prelucrare a datelor privitoare la elaborarea lucrărilor bibliografice şi documentare;
(17) cercetează producţia de documente cu incidenţă comunitară şi locală şi propune achiziţionarea celor de interes;
(18) elaborează şi susţine lecţii şi materiale de specialitate în domeniul informării şi documentării.
(19) întocmeşte fişiere analitice (clasice sau automatizate) în funcţie de nevoile utilizatorilor;
(20) efectuează studii şi cercetări în domeniul valorificării colecţiilor, biblioteconomiei, sociologiei lecturii şi acţionează în aplicarea rezultatelor proprii sau ale altor instituţii de profil; elaborează lucrări specifice: cataloage, bibliografii, pliante etc.
(21) efectuează şi ţine evidenţa împrumutului interbibliotecar;

ART.57 Servicul relații cu publicul cuprinde:
Birou împrumuturi – compartimentul împrumut carți adulți ;
– compartimentul împrumut cărți pentru copii și tineret;
– filiale;
ART.58 Serviciul relaţii cu publicul este condus de un şef serviciu, se află în subordinea manager-ului instituţiei şi are următoarele obiective specifice:
(1) coordoneaza activitatea serviciului relații cu publicul; actualizează periodic fișa postului pentru salariații din subordine; în cazul constatării unor neajunsuri în activitatea salariaților, aduce la cunoștință conducerii bibliotecii aceste fapte și propune măsuri pentru remedierea și sanctionarea celor vinovați;
(2) participă la întocmirea datelor statistice privind activitatea instituției;
(3) întocmește programul anual de activitate al serviciului, iar, după aprobare, ia
măsurile pentru realizarea lui;
(4) organizează si asigură buna desfasurare a serviciilor de bibliotecă pentru public
(5) propune extinderea sau reducerea serviciilor de bibliotecă și sectoarelor de activitate cu publicul și, dupa aprobare, ia măsurile organizatorice corespunzătoare;
(6) împreună cu responsabilii de secții, stabilește structura de organizare a sălilor cu acces liber la raft, și, după aprobare, ia măsurile pentru aplicare;
(7) organizează, cu antrenarea personalului din sector, propaganda vizuală a bibliotecii, colecțiilor și serviciilor pentru public; organizează și coordonează acțiuni cultural-educative;
(8) analizează indicii de atragere a populației la lectură și frecvența, informează conducerea asupra situației și ia măsuri pentru optimizarea acestora;
(9) analizează și verifică evidența zilnică a activităţii cu publicul; centralizează situația pentru bibliotecă;
(10) periodic analizează situația cititorilor restanțieri pe sectoare și ia masuri pentru întocmirea formelor de recuperare;
(11) planifică și urmăreşte efectuarea verificării periodice a colecțiilor;
(12) ia măsuri pentru scoaterea din circulatie a documentelor uzate fizic și moral; face propuneri pentru casare;
(13) ia măsuri impreună cu responsabilii de sectoare pentru asigurarea securității și integrității bunurilor culturale;
(14) organizează și execută informarea și pregatirea de specialitate a personalului din subordine, cunoașterea legislatiei;
(15) întocmeste referate de necesitate și execută controlul ierahic operativ;
(16) verifică și semnează documente și corespondență în cadrul serviciului.
ART. 59 Birou împrumuturi – se află în subordinea serviciului Relaţii cu Publicul, este condus de un şef de birou, cuprinde compartimentul împrumut cărți adulţi şi compartimentul împrumut carți pentru copii și tineret, are următoarele obiective specifice:
(1) coordonează și controlează activitatea biroului de împrumuturi;
(2) organizează și urmăreste utilizarea maximă a timpului de muncă, repartizarea și încărcarea echilibrată a personalului;
(3) în caz de nevoie, execută oricare din lucrările aferente serviciului de împrumuturi;
(4) propune și execută personal teme de cercetare în cadrul biroului și, după aprobare, ia măsuri de realizare a lor;
(5) consultă documentaţia, sub orice formă, referitoare la producţia editorială curentă şi propune titlurile şi numărul de exemplare necesare compartimentelor împrumuturi, iar comanda propusă o înaintează compartimentului completare-achiziţii;
(6) urmăreşte, împreună cu compartimentul juridic, elaborarea formelor de recuperare a documentelor împrumutate până la executarea silită sau despăgubirea bibliotecii în cazul unor prejudicii, potrivit legii;
(7) propune modificările, revizuirile, extinderile necesare, determinate de modificările C.Z.U., cerinţele de orientare a cititorilor sau creşterea colecţiilor; reînnoieşte permanent fondurile expuse în cadrul accesului liber la raft;
(8) verifică periodic colecţiile compartimentelor împrumuturi şi propune scoaterea din circulaţie a celor uzate fizic sau depăşite ştiinţific;
(9) elaborează metodologii pentu operaţiuni ale activităţilor din cadrul biroului;
(10) administrează şi gestionează aparatura, echipamentele, precum şi toate celelalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotarea compartimentelor împrumuturi;
(11) execută si alte sarcini și lucrări încredințate de conducerea bibliotecii;
ART.60 Compartimentul împrumut carți adulţi se află în subordinea biroului împrumuturi şi are următoarele obiective specifice:
(1) realizează servicii de împrumut la domiciliu a documentelor de bibliotecă cu această destinaţie pentru utilizatorii bibliotecii cu domiciliul stabil în municipiul Craiova şi judeţul Dolj;
(2) organizează, după metoda accesului liber la raft, documentele de bibliotecă din secţie, pe baza schemei aprobate; propune modificările, revizuirile, extinderile necesare, determinate de modificările C.Z.U., cerinţele de orientare a cititorilor sau creşterea colecţiilor; reînnoieşte permanent fondurile expuse în cadrul accesului liber la raft;
(3) participă la realizarea sistemului de cataloage al bibliotecii;
(4) efectuează îndrumarea individuală a lecturii utilizatorilor, întocmeşte materiale de informare, orientare şi folosire a colecţiilor secţiei (pliante, scheme de organizare şi circulaţie, fişiere tematice, analitice etc.);
(5) ţine evidenţa gestionară a colecţiilor repartizate secţiei;
(6) asigură orientarea beneficiarilor în utilizarea instrumentelor de informare clasice şi automatizate;
(7) efectuează lucrări de igienizare a colecţiilor din secţie şi asigură, prin atelierul de legătorie, legarea şi recondiţionarea documentelor uzate;
(8) verifică periodic colecţiile secţiei şi propune scoaterea din circulaţie a celor uzate fizic sau depăşite ştiinţific;
(9) elaborează metodologii pentu operaţiuni ale activităţilor din cadrul secţiei;
(10) verifică identitatea utilizatorilor care vin în secţie, pe baza permisului de acces şi a actelor de identitate; actualizează datele din fişa cititorului;
(11) administrează şi gestionează aparatura, echipamentele, precum şi toate celelalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotarea secţiei;
(12) ţine legătura cu organizaţii (O.N.G.-uri, şcoli, alte tipuri de aşezăminte culturale) a căror activitate are legătură cu activitatea secţiei;
ART.61 Compartimentul împrumut carți copii și tineret se află în subordinea biroului împrumuturi şi are următoarele obiective specifice:
(1) realizează servicii de împrumut la domiciliu a documentelor de bibliotecă cu această destinaţie pentru utilizatorii bibliotecii cu domiciliul stabil în municipiul Craiova şi judeţul Dolj;
(2) organizează, după metoda accesului liber la raft, documentele de bibliotecă din secţie, pe baza schemei aprobate;
(3) organizează activităţi specifice de comunicare a colecţiilor (expoziţii, lansări, simpozioane, întâlniri cu autori ş.a.);
(4) efectuează îndrumarea individuală a lecturii utilizatorilor, întocmeşte materiale de informare, orientare şi folosire a colecţiilor secţiei (pliante, scheme de organizare şi circulaţie, fişiere tematice, analitice etc.);
(5) asigură orientarea beneficiarilor în utilizarea instrumentelor de informare clasice şi automatizate;
(6) ţine evidenţa gestionară a colecţiilor repartizate secţiei;
(7) urmăreşte, împreună cu compartimentul juridic, elaborarea formelor de recuperare a documentelor împrumutate până la executarea silită sau despăgubirea bibliotecii în cazul unor prejudicii, potrivit legii;
(8) efectuează lucrări de igienizare a colecţiilor din secţie şi asigură, prin atelierul de legătorie, legarea şi recondiţionarea documentelor uzate;
(9) verifică identitatea utilizatorilor care vin în secţie, pe baza permisului de acces şi a actelor de identitate; actualizează datele din fişa cititorului;
(10) ţine legătura cu organizaţii (O.N.G.-uri, şcoli, alte tipuri de aşezăminte) a căror activitate are legătură cu activitatea secţiei.
ART.62 Filialele bibliotecii se află în subordinea biroului împrumuturi şi au următoarele obiective specifice:
(1) realizează servicii de împrumut la domiciliu pentru toţi utilizatorii cu domiciliul stabil în municipiul Craiova
(2) propune comenzile de documente de bibliotecă necesare filialei, în colaborare cu sectorul achiziţii;
(3) organizează, după principiile accesului liber la raft, documentele de bibliotecă din filială, și, pe baza schemei aprobate, propune modificările, revizuirile, extinderile deterrminate de modificările C.Z.U., de cerinţele de orientare a cititorilor sau de creşterea colecţiilor, reînnoieşte continuu fondurile expuse în cadrul accesului liber la raft;
(4) organizează activităţi de comunicare a colecţiilor în modalităţile specific (expoziţii, lansări de carte, întâlniri cu autori etc.);
(5) efectuează îndrumarea individuală a lecturii utilizatorilor şi întocmeşte materiale cu această destinaţie;
(6) ţine evidenţa primară şi gestionară a colecţiilor repartizate filialei, precum şi a circulaţiei acestora;
(7) efectuează înscrierea nominală a cititorilor solicitanţi ai serviciilor Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman, prin filiala respectivă;
(8) efectuează periodic verificarea colecţiilor filialei şi propune scoaterea din circulaţie a documentelor de bibliotecă uzate fizic sau ştiinţific;
(9) urmăreşte, împreună cu compartimentul juridic, elaborarea formelor de recuperare a documentelor împrumutate şi nerestituite, până la executarea silită sau despăgubirea bibliotecii, în cazul unor prejudicii, potrivit legii;
(10) aduce periodic la punctul central de înscriere fişele contract completate de utilizatorii care s-au înscris la bibliotecă prin filiala respectivă;
(11) efectuează lucrări de igienizare a colecţiilor repartizate filialei şi asigură, prin atelierul de legătorie, recondiţionarea şi legarea cărţilor uzate;
(12) elaborează metodologii pentru operaţiuni ale activităţilor din cadrul filialei;
(13) ţine legătura cu organizaţii din zona filialei pentru orientarea şi îndrumarea lecturii cât şi pentru acţiuni comune;
(14) efectuează, la cererea utilizatorilor, copii după documentele clasice sau electronice, conform legii copyrightului şi pe măsura dotării filialei cu echipamentele necesare;
(15) asigură servicii de informare bibliografică şi legătură internet, în funcţie de dotare şi personal.
ART.63 Serviciul Prelucrarea Colecţiilor cuprinde:
- Compartimentul achiziţii unități de bibliotecă
- Compartimentul evidenţa colecţiilor
- Compartimentul catalogare
- Compartimentul metodic
ART.64 Serviciul prelucrarea colecţiilor este condus de un şef serviciu, se află în subordinea manager-ului instituţiei şi are următoarele obiective specifice:
(1) coordonează activitatea serviciului de completare, evidența și prelucrare a colecțiilor, informare bibliografică și documentară, informatizare; actualizează periodic fișa postului pentru salariațtii din subordine; în cazul constatării unor neajunsuri în activitatea salariaților, aduce la cunoștință conducerii bibliotecii aceste fapte și propune măsuri pentru remedierea lor;
(2) participă la intocmirea datelor statistice privind activitatea instituției; trimestrial face evaluări ale activitatii serviciului;
(3) îndrumă și controlează modul în care se realizează lucrările de evidența a colecțiilor, de organizare și întretinere la zi a cataloagelor în secții și filiale;
(4) coordonează activitatea de adaptare, a fișei tipărite pentru intercalarea ei în cataloagele bibliotecii; coordonează activitatea de redactare a fișelor divizionare, auxiliare și informative;
(5) propune modificări în structura cataloagelor;
(6) completează indexul alfabetic al catalogului sistematic;
(7) coordonează activitatea biroului de informare bibliografic și documentară;
(8) întocmeste referate de necesitate și execută controlul ierarhic operativ;
(9) verifică și semnează documente și corespondența elaborate în cadrul serviciului;
(10) analizează indicii de înzestrare și circulație, structura tematică a colectiilor și propune măsuri pentru optimizarea lor;
(11) verifică modul cum se țin lucrările de evidenţă a patrimoniului cultural, ia măsurile necesare pentru luarea imediat în evidența a tuturor documentelor intrate în bibliotecă, participă la executarea lucrarilor de verificare a patrimoniului cultural;
(12) propune și execută personal teme de cercetare în cadrul serviciului și, după aprobare, ia măsuri de realizare a lor;
(13) organizează si urmăreste utilizarea maxima a timpului de muncă, repartizarea și încărcarea echilibrată a personalului;
(14) în caz de nevoie, execută oricare din lucrările aferente serviciului de completare, evidența, prelucrarea colecțiilor și informare bibliografică și documentară;
(15) execută și alte sarcini și lucrări încredințate de conducerea bibliotecii;
(16) prelucrează Normele de Protectie a Muncii, precum si Normele PSI cu personalul din serviciul Achizitii-Evidenţă-Catalogare-Metodic.
ART.65 Compartimentul achiziţii unități de bibliotecă – se află în subordinea serviciului Prelucrarea Colecţiilor și are sarcina completării colecţiilor bibliotecii asigurând cel puţin un exemplar din documentele specifice pentru locuitorii Judeţului Dolj și urmăreşte de asemenea continuarea unor colecţii enciclopedice reprezentative, compuse din lucrări româneşti şi străine, inclusiv completarea cu documente tip „colecţii speciale“. Pentru realizarea acestora are următoarele obiective specifice:
(1) prospectează piaţa internă şi externă de documente de bibliotecă prin studierea surselor de informare ale editurilor şi difuzorilor, a listelor de dublete pentru schimb, prin contacte periodice cu editori, redacţii de publicaţii seriale, ca şi prin confruntarea zilnică a titlurilor semnal cu cataloagele bibliotecii;
(2) selectează din sursele consultate titlurile de interes pentru bibliotecă şi face confruntarea cu cataloagele bibliotecii;
(3) primeşte oferte de la anticariat şi de la persoane fizice, confruntă oferta şi solicita avizările de specialitate de la compartimentele de resort (comisia de achiziţii şi comisia de evaluare);
(4) preia donaţiile şi după selectarea lucrărilor de interes pentru bibliotecă, propune redistribuirea celor disponibile;
(5) alcătuieşte şi ţine la zi fişierul de precomenzi;
(6) urmăreşte intrarea documentelor comandate şi a ofertelor acceptate şi asigură documentele de însoţire pentru documentele achiziţionate;
(7) raportează periodic despre situaţia procesului de completare, având în vedere asigurarea unui optim a ratei de înnoire (10-25 ani) ca şi a ratei anuale de înnoire (minimum 50 vol./1000 locuitori);
(8) sesisează operativ furnizorul la neprimirea publicaţiilor seriale prin abonament, ca şi despre deficienţele constatate la recepţia altor tipuri de documente, deficienţe semnalate de biroul evidenţă.
(9) pe baza cercetării surselor de informare, a analizei cerintelor cititorilor si a analizei exemplarului-semnal participă la completarea colecțiilor și la repartizarea lor pe secții și filiale;
ART.66 Compartimentul evidenţa colecţiilor se află în subordinea serviciului Prelucrarea Colecţiilor și are următoarele obiective specifice:
(1) primeşte toate publicaţiile şi alte documente de bibliotecă procurate prin diverse căi de către compartimentul completare-achiziţii, verifică integritatea acestora precum şi exactitatea actelor însoţitoare;
(2) realizează din punct de vedere al evidenţei ieşirea documentelor de bibliotecă din patrimoniul acesteia, pe baza documentelor specifice (act de transfer, proces-verbal de casare, act de imputaţie, chitanţă de achitare etc.);
(3) întocmeşte documentele de evidenţă (proces-verbal de intrare) pentru publicaţiile intrate fără acte însoţitoare, iar împreună cu comisia de profil stabileşte preţul acestor documente;
(4) aplică însemnele de proprietate ale Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman cu datele de identificare, precum şi elementele de siguranţă pe documentele intrate în bibliotecă şi le inventariază, conform normelor specifice;
(5) întocmeşte evidenţa globală a intrărilor şi ieşirilor publicaţiilor din patrimoniul bibliotecii, ţinând la zi Registrul de mişcare a fondurilor;
(6) distribuie pe secţii documentele intrate în bibliotecă;
(7) stabileşte necesarul de tipizate pentru activitatea specifică.
(8) evidenţa colecţiilor de bibliotecă se realizează în sistem tradiţional şi automatizat, respectându-se elementele de structură şi identificare prevăzute de tipizatele clasice precum şi de necesitatea de a le transpune pe suport automatizat.
(9) modificările survenite în evidenţa documentelor de bibliotecă se operează similar în ambele sisteme de evidenţă (tradiţional şi automatizat);
(10) în cazuri de forţă majoră – incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte situaţii care nu implică o răspundere personală – conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţe a documentelor distruse;
(11) documentele din categoria bunurilor culturale comune uzate fizic sau moral, pot fi eliminate din colecţiile bibliotecii, la minimum 6 luni de la achiziţie, respectîndu-se procedurile pentru ieşirea documentelor de bibliotecă din evidenţele acesteia;
(12) inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente de bibliotecă se face prin dispoziţie scrisă a conducerii care să prevadă componenţa comisiei constituite cu acest prilej, termene, responsabilităţi; perioadele de verificare sunt în funcţie de numărul de volume şi sunt următoarele:
a) până la 10.000 documente – o dată la 4 ani;
b) între 10.001 – 50.000 – la 6 ani;
c) între 50.001 – 100.000 – la 8 ani;
d) între 100.001 – 1.000.000 – la 10 ani;
e) peste 1.000.000 – la 15 ani.
(13) după încheierea operaţiunii de verificare, comisia întocmeşte un proces-verbal în care sunt prezentate rezultatele verificării;
(14) conducerea bibliotecii stabileşte, în funcţie de rezultatele inventarierii, modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de recuperare a eventualelor lipsuri;
(15) documentele, bunuri culturale comune, lipsă din gestiune se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea unei sume calculate conform prevederilor legale (Legea 334/2002 – legea bibliotecilor şi Legea nr.593/2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor);
(16) documentele, bunuri culturale de patrimoniu, lipsă din gestiune se recuperează cu prioritate fizic sau dacă acest lucru nu este posibil se recuperează valoric, conform prevederilor legale;
(17) verificarea integrală a fondului de documente de bibliotecă se realizează şi, dacă se efectuează un proces de predare-primire, în condiţiile schimbării simultane în totalitate sau în majoritate a membrilor echipei gestionare;
(18) când schimbările de personal sunt parţiale, pentru a nu închide biblioteca sau secţia respectivă, se poate realiza integrarea în gestiune, cu consultarea părţilor şi stabilirea perioadelor pentru care se calculează răspunderile gestionare ale fiecărui gestionar;
(19) predarea-primirea gestiunii se face pe baza unei dispoziţii scrise, în condiţiile legii şi ale prevederilor prezentului regulament, precum şi a metodologiei specific (proces-verbal de predare-primire, acte verificate, acte de intrare-ieşire, fişe contract, borderouri etc.);
(20) la finalizarea procesului de predare-primire, conducerea bibliotecii procedează similar verificării gestionare.
ART.67 Compartiment catalogare – se află în subordinea serviciului Prelucrarea Colecţiilor si are urmatoarele obiective specifice:
(1) Clasifică publicaţiile conform tabelelor CZU, cotează şi editează fişele matcă şi topografice, conform normelor ISBD
(2) Utilizează corect programul TinLib – modulul catalogare
(3) Cunoştinţe generale privind marile domenii ale activităţii umane
(4) Concizie şi acurateţe în redactarea descrierilor bibliografice
(5) Efectuează studierea conţinutului documentelor ce urmează a fi catalogate
(6) Stabileşte corect cotele sistematico-alfabetice
(7) Stabileşte corect cota de format a cărţii
(8) Redactează corect descrierea bibliografică conform normelor ISBD
(9) Realizează timpi optimi de prelucrare a cărţilor
(10) Editează fişele publicaţiilor pentru cataloagele de serviciu şi topografic
(11) Sintetizează conţinutul cărţii în cuvinte cheie accesibile utilizatorilor
(12)Elaborează lunar lista noutăţilor achiziţionate pentru fiecare secţie a Serviciului Relaţii cu Publicul
(13) Foloseşte permanent mijloacele de informare
(14) Cunoaşte STAS-uri de specialitate
ART.68 Compartimentul metodic se află în subordinea serviciului Prelucrarea Colecţiilor si are următoarele obiective specifice:
(1) controlează şi orientează achiziţiile de publicaţii în funcţie de structura fondurilor şi de puterea economică a comunităţii
(2) efectuează deplasări de îndrumare şi control la bibliotecile publice din judeţ
(3) verifică modul de completare a evidenţelor pentru: achiziţii de carte, publicaţii periodice, utilizatorii bibliotecii, volume difuzate, informaţii şi referinţe, vizite la bibliotecă etc.
(4) analizează modul în care bibliotecarii atrag cititorii şi stimulează lectura în comunitate
(5) controlează şi îndrumă activitatea de prelucrare,clasificare şi catalogare în sistem tradiţional şi electronic
(6) asigură sprijinul bibliotecarilor în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor culturale
(7) asigură asistenţa de specialitate pentru bibliotecile din judeţ la concursurile organizate de primăriile locale pentru ocuparea unui post de bibliotecar sau pentru promovarea acestuia
(8) totalizează datele statistice ale evidenţei activităţii bibliotecilor din judeţ, conform formularelor tipizate pentru raportarea statistică
(9) ţine evidenţa cursurilor de pregătire profesională şi face planificarea bibliotecarilor
(10) organizează anual întâlniri profesionale pe teme de specialitate pentru bibliotecarii din judeţ
(11) informarea privind programele comunitare pentru educaţie şi formare profesională, programele de bibliotecă
ART.69 Serviciul depozit general și săli de lectură cuprinde:
-compartimentul săla de lectură;
-compartimentul depozit colecții de bază;
-compartimentul mediatecă/american corner;
ART. 70 Serviciul depozit general și săli de lectură – este condus de un şef serviciu, se află în subordinea manager-ului şi are urmatoarele obiective specifice:
(1)coordoneaza activitatea Serviciului depozit general și săli de lectură; actualizează periodic fișa postului pentru salariații din subordine; în cazul constatării unor neajunsuri în activitatea salariaților, aduce la cunoștință conducerii bibliotecii aceste fapte și propune măsuri pentru remedierea și sancționarea celor vinovați;
(2) participă la întocmirea datelor statistice privind activitatea instituției;
(3) întocmeste programul anual de activitate al serviciului, iar, după aprobare, ia măsurile pentru realizarea lui;
(4) organizează și asigură buna desfasurare a serviciilor de bibliotecă pentru public;
(5) propune extinderea sau reducerea serviciilor de bibliotecă și sectoarelor de activitate cu publicul și, dupa aprobare, ia măsunile organizatorice corespunzătoare;
(6) împreună cu responsabilii de secții, stabilește structura de organizare a depozitelor și a sălilor destinate studiului utilizatorilor și, după aprobare, ia măsurile pentru aplicare;
(7) organizează, cu antrenarea personalului din sector, propaganda vizuală a bibliotecii, colecțiilor și serviciilor pentru public; organizează și coordonează acțiuni cultural-educative;
(8) analizează indicii de atragere a populației la lectură și frecventa, informează conducerea asupra situației și ia măsuri pentru optimizarea acestora;
(9) analizează și verifică evidenta zilnică a activităţii cu publicul; centralizează situația pentru bibliotecă;
(11) planifică și urmăreşte efectuarea verificării periodice a colecțiilor;
(12) ia măsuri pentru scoaterea din circulatie a documentelor uzate fizic si moral; face propuneri pentru casare;
(13) ia măsuri impreună cu responsabilii de sectoare pentru asigurarea securității și integrității bunurilor culturale;
(14) organizează și execută informarea și pregatirea de specialitate a personalului din subordine, cunoașterea legislatiei;
(15) întocmeste referate de necesitate și execută controlul ierahic operativ;
(16) verifică și semnează documente și corespondență în cadrul serviciului;
ART.71 Compartimentul săla de lectură se află în subordinea serviciului depozit general și săli de lectură, cuprinde săli de lectură şi depozite generale, şi are următoarele obiective specifice:
(1) propune şi definitivează comenzile de documente de bibliotecă necesare secţiei;
(2) pune la dispoziţia utilizatorilor, pe baza cererilor acestora, documentele solicitate, conform normelor pentru diverse tipuri de documente;
(3) primeşte de la completare şi evidenţă documentele destinate consultării în săli (cărţi, periodice, alte tipuri de documente), ţine evidenţa preliminară a publicaţiilor periodice,
inventariază publicaţiile periodice;
(4) răspunde de integritatea şi securitatea documentelor de bibliotecă existente în secţie, consultate în săli sau trimise spre copiere;
(5) organizează sau participă la organizarea unor activităţi de comunicare a colecţiilor (simpozioane, expoziţii, reuniuni culturale etc.);
(6) asigură orientarea utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare (cataloage, lucrări de referinţă etc.);
(7) ţine evidenţa documentelor consultate în secţie şi o comunică compartimentului automatizare, până la automatizarea procesului de tranzacţionare din secţie;
(8) efectuează înregistrări audio-video de la manifestările bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman, înregistrări care după prelucrare biblioteconomică devin părţi ale colecţiilor bibliotecii;
(9) primeşte cererile utilizatorilor pentru efectuarea de copii după documentele de bibliotecă şi le transmite, împreună cu documentele respective, compartimentelor de profil (compartimentul multimedia sau la copiatorul din secţie);
(10) se ocupă, prin atelierul de legătorie, de legarea publicaţiilor din secţie sau de efectuarea operaţiunilor de conservare;
(11) elaborează metodologii referitoare la operaţiunile specifice secţiei;
(12) administrează şi gestionează aparatura, echipamentele precum şi toate celelalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din secţie;
(13) efectuează operaţiuni de igienizare a colecţiilor din secţie; sesizează deficienţele în funcţionarea echipamentelor din secţie;
(14) completează fişele speciale pentru documentele din fondurile tradiţionale şi colecţiile speciale solicitate pentru studiu;
(15) stabileşte, pentru colecţiile deosebite, programe de perspectivă şi de durată medie privind organizarea şi valorificarea lor;
(16) gestionează şi conservă unităţile bibliografice existente în secţie, conform normelor stabilite pentru diverse tipuri de documente;
(17) completează activitatea de catalogare şi indexare, adăugând elementele specific colecţiilor din secţie;
(18) propune programe şi cooperează cu secţia Automatizare în procesul de automatizare a activităţilor din secţie;
ART.72 Compartimentul depozit colectii de baza se află în subordinea serviciului depozit general și săli de lectură are urmatoarele obiective specifice:
(1) contribuie la organizarea activităţii institutiei, conform programului de manifestări culturale precum şi la proiectele şi programele culturale
(2) se ocupă de pregătirea publicaţiilor pentru punerea lor în circulatie
(3) organizează documentele de bibliotecă în depozite după sistemul de aşezare topografică şi se ocupă de întreţinerea curentă a catalogului topografic
(4) răspunde de gestionarea publicaţiilor intrate in gestiunea secției, de acurateţea datelor înscrise în situaţiile statistice zilnice precum şi de mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate in gestiunea sectiei
(5) selecteaza şi predă către compartimentul legătorie documentele și publicaţiile deteriorate
(6) selectează şi predă în custodie documente către sala de lectură
(7) se ocupă de înscrierea cititorilor noi şi reînscrierea anuală a celor vechi
(8) face propuneri pentru casare şi operează în Registrul Inventar de Secție toate publicaţiile scoase din evidenţele secţiei.
ART.73 Compartimentul mediatecă/american corner se află în subordinea serviciului depozit general și săli de lectură şi are urmatoarele competente si reponsabilitati:
(1) organizează şi gestionează discuri, CD-uri,DVD –uri, casete audio şi video, diafilme, diapozitive, jocuri de inteligenţă adresate copiilor;
(2) organizează audiţii muzicale colective şi individuale, vizionări de diafilme, diapozitive, filme video specifice copiilor
(3) propune comenzile de documente de bibliotecă necesare secţiei;
(4) pune la dispoziţia utilizatorilor, pe baza cererilor acestora, documentele solicitate, conform normelor pentru diverse tipuri de documente;
(5) primeşte de la completare şi evidenţă documentele destinate consultării în săli – carti, documente de musică tipărită, alte tipuri de documente;
(6) răspunde de integritatea şi securitatea documentelor de bibliotecă existente în secţie, consultate în săli sau trimise spre copiere;
(7) organizează sau participă la organizarea unor activităţi de comunicare a colecţiilor (simpozioane, expoziţii, reuniuni culturale etc.);
(8) asigură orientarea utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare (cataloage, lucrări de referinţă etc.);
(9) întocmeşte fişiere analitice (clasice sau automatizate) în funcţie de nevoile utilizatorilor;
(10) ţine evidenţa documentelor consultate în secţie şi o comunică compartimentului automatizare, până la automatizarea procesului de tranzacţionare din secţie;
(11) efectuează înregistrări audio-video de la manifestările bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman, înregistrări care după prelucrare biblioteconomică devin părţi ale colecţiilor bibliotecii;
(12) primeşte cererile utilizatorilor pentru efectuarea de copii după documentele de bibliotecă şi le transmite, împreună cu documentele respective, compartimentelor de profil (compartimentul multimedia sau la copiatorul din secţie);
(13) se ocupă, prin atelierul de legătorie, de legarea publicaţiilor din secţie sau de efectuarea operaţiunilor de conservare;
(14) elaborează metodologii referitoare la operaţiunile specifice secţiei;
(15) administrează şi gestionează aparatura, echipamentele precum şi toate celelalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din secţie;
(16) efectuează operaţiuni de igienizare a colecţiilor din secţie; sesizează deficienţele în funcţionarea echipamentelor din secţie;
(17) completează fişele speciale pentru documentele din fondurile tradiţionale şi colecţiile speciale solicitate pentru studiu;
(18) stabileşte, pentru colecţiile deosebite, programe de perspectivă şi de durată medie privind organizarea şi valorificarea lor;
(19) gestionează şi conservă unităţile bibliografice existente în secţie, conform normelor stabilite pentru diverse tipuri de documente;
(20) completează activitatea de catalogare şi indexare, adăugând elementele specific colecţiilor din secţie;
(21) propune programe şi cooperează cu secţia Automatizare în procesul de automatizare a activităţilor din secţie;
(22) sprijină procesul de pregătire şi perfecţionare în domeniul specific de activitate.
ART.74 Compartimentul financiar contabil – achiziții este subordonat manager-ului instituţiei, este condus de catre contabilul șef și are următoarele obiective specifice:
(1) organizează și coordonează activitatea compartimentului financiar contabil al bibliotecii acesta fiind subordonat managerului;
(2) răspunde de aplicarea Legii finanțelor și Legii bugetului;
(3) întocmește proiectul anual al BVC;
(4) răspunde de aplicarea Regulamentului operaţiunilor de casă aprobat prin O.G.nr. 15/1996 ;
(5) organizează la termenele și în condițiile stabilite de dispozițiile legale inventarierea valorilor materiale și bănești ale instituției, luând masuri de valorificare a rezultatelor conform Legii;
(6) asigură si răspunde de întocmirea la termenele stabilite de către M.F. a dărilor de seamă contabile trimestriale și anuale conform instructiunilor;
(7) întocmeste lunar balanța de verificare a instituției;
(8) asigura intocmirea diferitelor raportari lunare și trimestriale ;
(9) răspunde disciplinar, material și penal de orice abatere de la lege;
(10) îndeplineste orice alte atribuții prevazute de legile in vigoare și care nu au fost arătate în mod expres în alineatele precedente;
(11) întocmeşte planul anual de veniturui şi cheltuieli pe care îl supune spre aprobare Conducerii Bibliotecii si Consiliului Județean Dolj;
(12) elaborează planul de achiziţii, caietele de sarcini și, împreună cu conducerea, organizează licitații în vederea achiziţionării de produse, servicii;
(13) organizează și asigură inventarierea patrimoniului întocmind documentele necesare pentru efectuarea predării-primirii gestiunii la propunerea şefului serviciului Relatii cu publicul;
(14) răspunde împreună cu conducerea de întocmirea și realizarea planului de investiții, reparații capitale, reparații curente la întreaga instituție din punct de vedere financiar;
(15) asigură evidenţa sintetică şi analitică a conturilor contabile;
(16) întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile precum și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în conformitate cu prevederile legislative;
(17) urmărește primirea la timp a extraselor de cont și verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;
(18) efectuează operațiuni bancare: plăți furnizori, ordine de plată bugetare, întocmește setul de documente pentru plățile electronice;
(19) înscrie în registre operațiunile efectuate: ordine de plată, remiteri bancare, emitere facturi, evidență încasări;
(20) referentul asigură serviciul de copiere şi multiplicare pentru utilizatori, potrivit condiţiilor stabilite de conducerea bibliotecii, precum şi pentru nevoile bibliotecii și în conformitate cu prevederile legale; execută copii după documentele digitale de bibliotecă aflate in colectiile proprii, urmare solicitărilor utilizatorilor din secţiile de relaţii cu publicul, respectând prevederile legale în domeniu;
(21) arhivarul organizează arhiva Bibliotecii conform standardelor impuse de reglementările legale în vigoare, asigură înregistrarea şi evidenţa curentă a tuturor lucrărilor întocmite, primite sau expediate, evidenţa tuturor reconstituirilor de documente precum şi păstrarea dosarelor de reconstituire pe toată durata de păstrare a documentelor reconstituite cu respectare prevederilor Ordinului nr. 3512/23.12.2008 privind normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar contabile; ţine evidenţa documentelor de arhivă cu ajutorul Registrului de evidenţă, şi trebuie să asigure confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor şi să respecte regulile de arhivare a documentelor financiar contabile conform legislaţiei în vigoare;
(22) pompier cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă conform art.13 alin.(7) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată şi actualizată, în funcţie de complexitatea şi volumul atribuţiilor de serviciu, poate îndeplini, prin cumul, şi atribuţiile cadrului tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor;
(22.1) în baza art.27 din legea nr.307/2006 participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi protecţia civilă, a nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;
(22.2) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în domeniul specific;
(22.3) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, a organizării privind protecţia civilă, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
(22.4) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor, activitatea privind protecţia civilă şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private în instituţie;
(22.5) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
(22.6) răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;
(22.7) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.
(22.8) asigură respectarea normelor şi dispoziţiilor organelor P.S.I, atât de salariaţi cât şi de utilizatorii bibliotecii; verifică şi întreţine mijloacele P.S.I. şi răspunde de instructajul în acest domeniul al salariaţilor;
(22.9) participă la controalele efectuate de pompieri şi urmăreşte înlăturarea operativă a deficienţelor semnalate.
(22.10) Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, se realizează în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional;

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE

ART.75 Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman poate fi sprijinită economico-financiar, ştiinţific, cultural etc. de fundaţii ori alte organisme neguvernamentale culturale şi ştiinţifice sau de agenţi economici sau sponsori persoane fizice; acest sprijin va putea fi acceptat dacă este acordat fără nici un fel de condiţionări, ingerinţe sau influenţe privind orientarea de ansamblu, programele de activitate şi personalul instituţiei.
ART.76 – Conducerea Bibliotecii judetene intocmeste anual raportul de evaluare a activităţii și îl prezintă Consiliului de Administrație, Consiliului Județean și Direcției de Specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor.
ART.77 – Biblioteca judeteană Alexandru și Aristia Aman efectuează periodic inventarierea completă a colectiilor conform legii 334/2002 cu modificăriile şi completările ulterioare ;
Evidenta, gestionarea și inventarierea documentelor specifice Bibliotecii județene se face prin respectarea Normelor metodologice – aprobate prin Ordinal Ministerului Culturii nr. 2062/9 iunie 2000.
ART.78 Toate compartimentele funcţionale din Biblioteca Judeteană Alexandru şi Aristia Aman Craiova şi anume: manager, consiliul de administraţie, consiliul ştiinţific, juridic, administrativ şi secretariat, informatizare, depozit colecţii de bază, sala de lectură, secţia de împrumut la domiciliu adulţi, secţia de împrumut la domiciliu copii, secţia audio-video, filiale, achiziţii, evidenţă, prelucrarea colecţiilor, informare bibliografică, metodic, financiar resurse umane, legătorie, operator Xerox execută copii de siguranţă ale documentelor specifice sectiilor, pe suport specific, a informaţiilor înmagazinate în format digital (programe de calculator, fişiere specializate – baze de date, documente etc.) şi le arhivează respectand prevederile legale;
ART.79 Ordonarea documentelor curente financiar-contabile, administrative sau de orice altă natură, intră în obligaţiile de serviciu ale şefului de compartiment sau salariatului delegat de acesta şi se arhivează, conform normelor stabilite;
ART.80 – (1) Recuperarea pagubelor produse de catre cititori prin deteriorare or pierderea cărților, a publicațiilor și a celorlalte documente grafice sau audiovizuale se face pe baza prevederilor contractuale convenite la înscriere, la valoarea reactualizată în funcție de cursul pieței, luandu-se în calcul valoarea materială, culturală și de colecție a bunului deteriorat sau pierdut, conform Legii bibliotecilor nr.334/2002;
– (2) Casarea cărților, a publicaților sau a altor documente din colecții din motive de uzură fizică sau morală, se face diferențiat de către fiecare responsabil de gestiune, cu avizul bibliotecii județene, respectiv a Consiliului Județean, în baza unor observații directe asupra circulației publicațiilor;
ART.81 Se însărcinează cu aducerea la cunoştinţă, sub luare de semnătură, a prevederilor regulamentului, şefii compartimentelor, care răspund, împreună cu toţi salariaţii bibliotecii, de stricta cunoaştere şi respectare a dispoziţiilor sale;
ART.82 Noii angajaţi ai Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman trebuie să ateste în termen de 10 zile, faptul că au luat la cunoştinţă de prevederile prezentului regulament şi se obligă să le respecte;
ART.83 În cazuri justificate, Consiliul de administraţie al Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman poate propune Consiliului Judeţean Dolj modificări sau completări ale prezentului regulament;
ART.84 Prezentul Regulament obligă salariaţii şi îndeosebi conducerile compartimentelor la colaborare reciprocă în vederea realizării sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu;
ART.85 Prezentul regulament de organizare si functionare s-a stabilit în baza Ordinului nr.2069/1998 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Bibliotecilor Publice, publicat în Monitorul Oficial cu nr. 431/13.11.1998;
ART.86 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării lui.


 ELIBERAREA UNUI PERMIS DE UTILIZATOR AL SERVICIILOR BIBLIOTECII [Top]
  Acte necesare pentru:

 • eliberarea unui permis de utilizator al serviciilor bibliotecii la sălile de lectură:
  - carte de identitate (sau a părintelui/tutorelui);

 • eliberarea unui permis de utilizator al serviciilor bibliotecii la secţiile de împrumut la domiciliu:
  - carte de identitate (sau a părintelui/tutorelui);
  - adeverinţă de salariat (sau de la părinte/tutore);
  - plic timbrat corespunzător unei scrisori recomandate.


 REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC [Top]

ART.1. GENERALITĂŢI

(1) accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman se face în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi la drepturile conexe;

(2) pot beneficia de serviciile bibliotecii cetăţenii români si straini care au domiciliul stabil în municipiul Craiova; cetăţenii români şi/sau străinicare nu au domiciliul stabil în municipiul Craiova pot consulta documentele bibliotecii doar la sala de lectură;

(3) utilizarea serviciilor şi a bunurilor bibliotecii este în principiu gratuită. Pentru serviciile speciale precum şi pentru permisele eliberate în urma pierderii, pentru amenzi şi despăgubiri, pentru documentele pierdute, deteriorate sau distruse şi pentru penalizările de întârziere se plăteşte un cuantum conform tarifelor stabilite anual de conducerea bibliotecii.

ART.2 ORARUL

(1) Programul pentru public al bibliotecii:

(1.1) sediul central:

Luni – Vineri : 0800 – 1900 (oct. – mar.); 0800 – 2000 (apr. – sep.)

Sâmbătă, Duminica : inchis

(1.2) filiale:

Luni , Miercuri, Vineri: – 1000 – 1800;

Marţi , Joi – 0800 – 1600

Sâmbătă, Duminică: închis;

(2) eventualele derogări ale programului la sediul central precum şi orarul filialelor vor fi anunţate prin canalele de comunicare uzuale: afiş, situl bibliotecii, mass-media.

ART.3 SERVICII

Biblioteca judeţeană Alexandru şi Aristia Aman, bibliotecă publică de stat, cu profil enciclopedic, asigură următoarele servicii pentru public:

(1) Servicii prestate gratuit:

(1.1) împrumutul la domiciliu de documente de bibliotecă prin secţiile de împrumut la domiciliu de la sediul bibliotecii, filiale.

(1.2) studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură amenajate în acest scop.

(1.3) cercetarea şi studierea manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite colecţii speciale-bibliofilie(carte veche românească tipărită până la 1830, carte românească tipărită între 1831-1865, carte străină tipărită până la 1750, manuscrise şi scrisori autografe, gravure şi hărţi vechi) sau fond tradiţional (carte tipărită între 1850-1949), sălile de lecturădestinate acestui scop;

(1.4) audierea şi vizionarea individuală a casetelor video sau audio, CD-ROM-uri audio sau digitale în sala amenajată în acest scop;

(1.5) accesul la colecţiile altor biblioteci prin împrumutul interbibliotecar şi acces on-line prin intermediul reţelei globale de informare;

(1.6) asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem automatizat;

(1.7) consultaţii bibliologice şi de tehnică a muncii intelectuale la cererea utilizatorilor sau a instituţiilor;

(1.8) informare şi documentare bibliografică pe baza colecţiilor proprii sau ale altor biblioteci utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în colecţiile bibliotecii, respectiv acces on-line la resursele disponibile din reţeaua informatică naţională şi după caz, internaţională;

(1.9) referinţe tradiţionale şi electronice;

(1.10) informaţii factologice si bibliografice de interes local înregistrate în baze de date proprii sau în alte baze de date;

(1.11) activităţi de animaţie: lansări de carte, reuniuni culturale, simpozioane şi colocvii, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii, concursuri, vernisaje de expoziţii, etc.

(2) Servicii prestate contra cost:

(2.1) efectuarea de copii după documentele existente în colecţiile bibliotecii, permise de prevederile legii dreptului de autor. Copierea informaţiei digitale se poate face numai pe suport furnizat de bibliotecă;

(2.2) cercetări bibliografice şi documentare speciale, la cerere, care necesită un volum mare de muncă şi care rămân în proprietatea solicitantului;

(2.3) eliberarea de extrase integrale sau parţiale ale unor anunţuri şi articole apărute în publicaţiile din colecţiile bibliotecii;

(2.4) recondiţionarea şi legarea de publicaţii;

ART.4 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE UTILIZATORILOR

(1) Înscrierea utilizatorilor.

(1.1) folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza „contractului de utilizare“ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă care are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu. Semnarea „contractului de utilizare“ constituie actul juridic, prin care cititorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă şi respectarea prezentului Regulament;

(1.2) în baza încheierii „contractului de utilizare“ se eliberează „permisul de intrare“ care asigură accesul la serviciile bibliotecii;

(1.3) obţinerea „permisului de intrare“ se face pe baza actelor de identitate (buletin, carte de identitate (nu provizorie) pentru cetăţenii români – sau paşaport – pentru cetăţenii străini);

(1.4.) persoanele sub 18 ani pot fi înscrise de către unul din părinţi/tutore pe baza actelor mentionate in articolul (9.) sau pe baza certificatului de naştere pentru minorii sub 14 ani la care se adaugă buletinul/cartea de identitate a părintelui/tutorelui;

(1.5.) la înscriere vor fi solicitate numai acele date personale prevăzute în fişa de înscriere şi «contractul de împrumut». Bibliotecarilor le revine obligativitatea de a păstra confidenţialitatea datelor conf. Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

(1.6.) „permisul de intrare“ este personal, netransmisibil şi individualizat printr-un cod numeric, unic pentru fiecare utilizator;

(1.7.) „permisul de intrare “ este valabil cinci ani de la data (anul) înscrierii;

(1.8.) în cazul pierderii, deteriorării sau furtului permisului, răspunderea va reveni titularului,care nu va mai beneficia de serviciile bibliotecii decât după procurarea unui nou permis, a cărui contravaloare o va suporta. Permisul trebuie declarat pierdut, furat sau deteriorat în termen de 48 de ore de la data incidentului şi se anulează. Neanunţarea pierderii permisului în acest termen, exonerează biblioteca de răspunderea pentru eventualele tranzacţii efectuate de alte persoane decât titularul;

(1.9.) la schimbarea datelor survenită în urma eliberării unei noi cărţi de identitate, utilizatorul este obligat să comunice modificările în termen de 10 zile;

(1.10) semnarea „fişei contract“ la înscriere de către utilizator şi înregistrarea împrumuturilor în prezenţa acestuia, în sistemul de evidenţă informatizat, pe baza codurilor de pe permisul de intrare, constituie actul juridic prin care acesta confirmă efectuarea serviciului de împrumut, precum şi obligativitatea acceptării responsabilităţilor ce-i revin, conform prezentului regulament.

(2) Împrumutul:

(2.1) pot beneficia de serviciul de împrumut la domiciliu după cum urmează:

(2.2) cetăţenii cu domiciliul stabil în Craiova;

(2.3) cetăţenii străini şi romani din afara judeţului care studiază în învăţământul general, liceal, universitar şi postuniversitar din municipiul Dolj, cu aprobare scrisă a directorului bibliotecii;

(2.4) împrumutul la domiciliu se poate face numai de titularul „Permisului de intrare“. Pentru membrii aceleiaşi familii, împrumutul se poate face de către unul dintre aceştia, împuternicit în scris în „Fişa contract de împrumut“ de către titulari;

(2.5) utilizatorul titular răspunde de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului de către împuternicit;

(2.6) la cererea bibliotecarului, utilizatorul este obligat să prezinte alături de „Permisul de intrare“ şi actul de identitate;

(2.7) fiecare cititor poate împrumuta la domiciliu pînă la 4 (patru) documente, din secţiile de împrumut la domiciliu de la sediul bibliotecii, filialele şi punctele de împrumut.

(2.8) numărul şi perioada de împrumut la domiciliu pentru o tranzacţie sunt variabile în cazul altor tipuri de documente ( de exemplu: periodice şi documente multimedia: casete audio, video, CD-uri, CD-Rom-uri, DVD-uri) în funcţie de valoarea materială şi de frecvenţa solicitării de către utilizatori;

(2.9) la cerere se fac rezervări (reţineri) de documente, care se păstrează 5 zile de la data înştiinţării. Sunt acceptate şi rezervări prin telefon, e-mail sau YMessenger;

(2.10) în vederea elaborării unor lucrări care necesită o consultare bibliografică mai amplă, se vor împrumuta până la 8 documente de bibliotecă în baza aprobării unei cereri adresate conducerii de către utilizator. Cererea va conţine obligatoriu tema lucrării şi scopul realizării acesteia;

(2.11) termenul maxim de împrumut este de 14 de zile pentru fiecare document de bibliotecă;

(2.12) termenul de restituire se poate prelungi o singură dată, la cerere, înainte de expirare, cu un termen egal ca durata;

(2.13) restanţierii vor putea prelungi termenul de împrumut doar cu aprobarea şefului de serviciu sau a directorului instituţiei;

(2.14) împrumuturile efectuate în condiţiile art. (23), nu beneficiază de prelungirea termenului de restituire, decât pentru maxim două documente de bibliotecă pentru un termen redus la jumatate din cel iniţial;

(2.15) pentru documentele cu frecvenţă mare de circulaţie termenul se poate reduce la minimum 10 zile fără drept de prelungire;

(2.16) pentru obţinerea documentului de biblioteca în vederea consultării pe loc, utilizatorul completează un buletin de cerere pentru fiecare titlu solicitat; se pot onora maximum 3(trei) solicitari de titluri (volume) o dată,cu posibilitatea consultării altor titluri după restituirea primelor 3(trei). La predarea documentului de bibliotecă de către bibliotecar, cititorul va semna de primire pe buletinul de cerere;

(2.17) discurile, casetele audio, casetele video şi DVD-urile de la Secţia Multimedia se studiază şi se vizionează în sala special amenajată, pe baza completării buletinului de cerere respectând prevederileLegii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare; se poate consulta un titlu pe zi, iar în cazul CD-ROM-urilor multimedia, maxim o oră pe zi;

(2.18) CD-ROM-urile se consultă doar în formatul ROM, cu excepţia celor instalate în sistem, în cadrul Secţiei de referinţe electronice şi Internet şi Multimedia;

(2.19) documentele de bibliotecă solicitate în vederea consultării pe loc se vor utiliza numai în secţiile care le gestioanează;este total interzisă scoaterea acestora din incinta bibliotecii.

(2.20) pentru periodicele format mare, solicitate în număr mai mare de 4 vol. pe tură, cererea de lectură se va depune cu cel puţin o zi înainte;

(2.21) ultimul buletin de cerere pentru volume şi ziare se acceptă de către personalul sălilor de lectură/multimedia/referinţe cu 30 de minute înainte de terminarea programului cu publicul;

(2.22) pentru protejarea unor categorii de documente, în conformitate cu prevederile Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, se dispun măsuri speciale de consultare după cum urmează:

(2.22.1). documentele de bibliotecă din fondul tradiţional se pot consulta numai în sălile de lectură special amenajate apartinând Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman;

(2.22.2) utilizatorii nu pot fotocopia cu aparate analogice sau digitale proprii documentele care fac parte din fondul tradiţional, decât cu aprobarea conducerii;

(2.22.3) dacă pentru documentele din fondul tradiţional există reeditări, se recomandă consultarea acestora din urmă. Excepţie fac cererile de documentare în vederea redactării de lucrări ştiinţifice, menţionate pe verso-ul buletinelor de cerere;

(2.22.4) documentele din fondul „depozit legal“ constituie “fond intangibil” şi pot fi consultate doar la sala de lectură a Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman;

(3) Comportamentul utilizatorului:

(3.1) accesul în sălile de lectură, referinţe, audiere sau vizionare este admis numai în baza permisului de intrare şi a actului de identitate;

(3.2) utilizatorul este obligat să verifice la primire, starea fizică a documentelor de bibliotecă,semnalând defecţiunile; la restituire, bibliotecarul va verifica fiecare document pentru stabilirea eventualelor deteriorări. Utilizatorul va restitui documentul de bibliotecă împrumutat în starea în care l-a primit. In caz contrar, va raspunde material pentru prejudiciul cauzat;

(3.3) utilizatorii nu pot să-şi părăsească locurile din sălile de lectură pe o perioadă mai mare de o oră fară a anunţa pe custodele de sală; în caz contrar, bibliotecarii au dreptul de a repartiza locurile respective altor utilizatori;

(3.4) utilizatorii îşi pot consulta mesajele e-mail sau pot efectua activităţi de fotocopiere, procesare de text, tipărire la imprimantă, copiere de date pe dischete şi compact-discuri, scanare imagini. Tipărirea informaţiilor este permisă numai cu acordul custodelui;

(3.5) se interzice accesarea de situri internet cu caracter pornografic, ofensator sau defăimător;

(3.6) se interzice introducerea materialelor de propagandă sau materiale inflamabile şi pirotehnice. Afişele se pot lipi doar cu aprobarea conducerii;

(3.7) accesul în sălile de împrumut, lectură şi audiţii, cu mape, sacoşe, serviete, paltoane, pardesie etc. este interzis. Acestea vor fi depuse obligatoriu în spaţiile special amenajate;

(3.8) utilizatorul trebuie să permită bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din zonele de acces public, pentru a se depista eventualele sustrageri de documente de bibliotecă;

(3.9) utilizatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată care să permită activitatea de lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă; se interzice utilizarea telefonului mobil în incinta sălilor de lectură. Consumul de alimente, băuturi, şi fumatul sunt permise numai în locurile prevăzute cu aceasta destinaţie;

(3.10) utilizatorii au obligaţia sa aiba o tinută decentă,curată, acceptabilă olfactiv in asa fel incat sa nu fie deranjabilă pentru cei din jur.În caz contrar accesul lor în incintata instituţiei va fi interzis;

(3.11) instituţia este monitorizată video şi dispune de sistem antifurt;

(3.12) se interzice accesul cu animale în incinta bibliotecii;

(3.13) dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăveşte de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca odată cu restituirea lor să anunţe biblioteca pentru a se lua măsuri de dezinfecţie sau distrugere, după caz;

(3.14) este interzisa fotografierea documentelor apartinand bibliotecii.

(3.15) utilizatorii sunt obligaţi să utilizeze computerele şi materialele aferente conform regulilor afişate, să nu degradeze aparatura din dotare şi mobilierul;

(3.16) este interzis utilizatorilor să remedieze singuri eventualele deteriorări ale documentului, ale aparaturii sau ale altor bunuri din dotarea bibliotecii.

ART.5 DESPĂGUBIREA DAUNELOR

(1) în caz de nerespectare a termenului de împrumut se vor lua următoarele măsuri:

(2) plata unei penalizări zilnice, timp de 30 de zile de la data data expirarii termenului de imprumut, stabilită în funcţie de numărul de documente împrumutate şi numărul de zile întârziate. Cuantumul acesteia pentru un document pe o zi întârziere este stabilit de conducerea bibliotecii în conformitate cu prevederile legale(conform Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, art. 67/1, republicată);

(3) după 30 de zile de la data expirării termenului de împrumut se va expedia o notificare scrisă;

(4) începând cu cea de-a 60-a zi de întârziere utilizatorul restanţier este pasibil de a fi acţionat în instanţă.

(5) pentru despăgubirea bibliotecii ca urmare a daunelor produse de utilizator, acesta are următoarele obligaţii:

(5.1) în caz de pierdere, sustragere de către terţi, deteriorare totală sau parţială a documentelor de bibliotecă:

(5.1.1) să anunţe în cel mai scurt timp posibil bibliotecarul de serviciu de la secţia căreia-i aparţine documentul/documentele pierdut/e pentru a i se comunica datele de identificare ale acestuia/acestora;

(5.1.2) să restituie bibliotecii un exemplar identic (aceeaşi ediţie) sau

(5.1.3). să achite contravaloarea actualizată a documentului pierdut şi amenda conform normelor legale adică achitarea valorii de inventar a acestora, actualizată prin aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat. (Legea Bibliotecilor, nr.334/2002,art.67/2,republicată) şi să achite contravaloarea efectelor poştale.

(5.2) în caz de deteriorare totală sau parţială a altor bunuri materiale din interiorul bibliotecii:

(5.2.1) să restituie bibliotecii un bun identic sau să achite valoarea de înlocuire a bunului distrus sau deteriorat

(6) pentru utilizatorii minori, despăgubirile vor fi suportate de către părinţi/tutori.

(7) Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman nu răspunde de bunurile lăsate de utilizatori în afara spaţiilor special amenajate păstrării lor.

ART.6 SANCŢIUNI

(1) avertisment verbal, pentru prima abatere şi pentru abateri minore (conversaţie cu voce tare sau continuă, dormit în sălile de lectură, refuzul de a folosi garderoba pentru a depune obiectele personale, filmare sau fotografiere a spaţiilor bibliotecii Judetene Alexandru si Aristia Aman fără acordul conducerii bibliotecii etc.). Avertismentul va fi notificat în fişa utilizatorului, datat şi semnat de către bibliotecar.

(2) suspendarea temporară de până la 90 de zile a dreptului de acces la serviciile bibliotecii se produce în următoarele cazuri:

(2.1).folosirea permisului unei alte persoane fără împuternicire expresă se sancţionează cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate pe o perioadă de 30 de zile;

(2.2). în situaţiile prevăzute la articolul (5);

(2.3) fumatul, introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor în afara spaţiilor special amenajate, utilizarea telefonului mobil se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 15-30 de zile;

(2.4). accesarea site-urilor Internet în sensul art.4 alin.(3.5) se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea pe o perioadă de 30 zile;

(2.5) nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în bibliotecă se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă între 30 zile şi 60 de zile;

(2.6) scoaterea publicaţiilor din sala de lectură indiferent de durată, fără avizul bibliotecarului, se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de 90 de zile;

(2.7) deteriorarea publicaţiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini) se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de 90 de zile;

(2.8) întârzierile repetate şi slab justificate de restituire a documentelor la termen pot atrage suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 15-30 de zile.

(3) suspendarea drepturilor pentru o perioada non/determinată mai mare de 90 de zile se va decide, la propunerea scrisă a şefului de serviciu de la Relaţii cu Publicul, de către directorul bibliotecii în cazul cumulării mai multor abateri sau a unor fapte grave neprevăzute în prezentul regulament.

(3.1) parasirea de catre utilizator a incintei bibliotecii avand asupra sa vreun document aparţinand Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman Dolj, indiferent de durată sau motiv se sancţionează cu suspendarea permisului de intrare pentru anul în curs,dar nu mai puţin de 90 de zile calendaristice,caz în care suspendarea continuă în anul următor calendaristic;

(3.2) sustragerea documentelor de bibliotecă sau ale altor bunuri materiale aflate în patrimoniul bibliotecii, constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare de către autorităţile îndrituite.

(3.3) flagrantul dovedit de către angajaţii bibliotecii, constatat prin proces verbal, constituie cauză de suspendare pe o perioadă nedeterminată a accesului la serviciile bibliotecii coroborata cu obligativitatea despăgubirii eventualelor daune produse, indiferent de calificarea juridică a faptei.

(4) sancţiunile pot fi aplicate cumulat şi pot fi contestate de către utilizator conform normelor în vigoare;

(5) derogarea de la prevederile prezentului regulament va fi hotărâtă de către conducerea bibliotecii;


 DIN LEGEA BIBLIOTECILOR [Top]

Extras din Legea bibliotecilor (M.O. nr. 422/18.06.2002)

Capitolul II: Sistemul naţional de biblioteci

SECŢIUNEA E, Biblioteci publice

Art. 22. – (2) Bibliotecile publice asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.

Capitolul VII: Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

Art.67. – (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual, până la 50% din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.

(2) Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.